Anslagstavla

Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Västs officiella anslagstavla. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavlan den fysiska som varit på räddningsstationen i Varberg.

Här kan du se aktuella tillkännagivanden och kungörelser. Direktionens protokoll tillkännages här när det är justerat. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor (21 dagar) från den dagen tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Aktuella tillkännagivanden

Nedan kan du läsa dagordningen inför direktionens nästa sammanträde:

Nedan kan du läsa protokollet från direktionens senaste sammanträde:

Aktuella kungörelser

Nedtagna dokument förvaras hos Räddningstjänsten Väst.


Överklagan

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av Räddningstjänsten Västs beslut prövad. Om du tycker att förbundet har överträtt sina befogenheter, fattat ett beslut i strid mot gällande lagar och författningar eller att det inte har tillkommit i laga ordning, kan du som medlem av kommunen överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet sker då genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Kommunallagen säger
”Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna.”

Överklagandet måste ske inom tre veckor (21 dagar) från det att beslutsprotokollet har tillkännagetts på förbundets anslagstavla. Det måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och varför du överklagar. Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

De beslut som får överklagas genom laglighetsprövning är:
- beslut av direktionen om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning eller om jäv.

Reglerna om laglighetsprövning av kommunala beslut återfinns i kommunallagen, kapitel 13.
Produktion Cityweb