Automatlarmsanslutning till Räddningstjänsten Väst

För att få sin anläggning kopplad till Räddningstjänsten Väst ska den uppfylla Svenska Brandskyddsföreningens skrift Regler för automatisk brandanläggning, SBF 110:8 i tillämpliga delar. Vidare ska anläggningen underhållas och provas eligt fastställd norm jämte att avtal ska tecknas mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Väst.

Oavsett anledning till installationen av automatlarmet, är ansvaret för larmanläggningen ägarens och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.

Anledningen till att ett automatiskt brandlarm installeras kan vara:

  • Myndighetskrav
  • Försäkringskrav
  • Egen ambition

Förväntningar

När en beställning på anslutning av en automatlarmsanläggning inkommit till Räddningstjänsten Väst finns det ett antal förväntningar på anläggningen från vår sida.

Vi förväntar oss att:

  • Anläggningen är godkänd enligt SBF 110:8.
  • Det monteras en godkänd nyckelförvaring i anslutning till ingången närmast centralapparaten.
  • Det finns en orienteringsritning enlgt SBF 1021:1 i anslutning till centralapparaten.
  • Anläggningsskötaren provar larmet fyra gånger per år enligt schema.

Senast publicerad:

Senast publicerad: