Brandfarliga och explosiva varor

För att få hantera explosiva varor och större mängd brandfarlig vara krävs tillstånd. Hanteringen ska också uppfylla vissa krav, detta är för säkerhetens skull!

Tillbudsrapportering och tillståndstaxa

Oavsett om man är tillståndspliktig eller ej så krävs att varorna hanteras aktsamt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter. Hanteringskrav är samma oavsett tillståndsplikt eller ej. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som utfärdar tillstånd och genomför tillsyn.

Brandfarliga varor

Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin.

Explosiva varor

Beroende på hur din hantering av explosiva varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd. Det kan vara tillstånd för förvaring eller handel. Räddningstjänsten hanterar såväl handläggning av tillstånd som tillsyn.

Fyrverkerier

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. För att få sälja fyrverkerier ska tillstånd sökas för förvärv och innehav, förvaring, handel och godkännande av föreståndare hos Räddningstjänsten Väst.