Brandfarliga varor

Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin.

Om er verksamhet hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig vara krävs det att ni har ett giltigt tillstånd för denna hantering. Nedan finns information hur ni bör förbereda er innan ansökan och vilka dokument som behöver vara framtagna i samband med en ansökan.

All hantering av brandfarlig vara ska ske aktsamt.

Det finns möjlighet att ladda ner ansökan som pdf efter att du skickat in den via e-tjänsterna, se under mina sidor - ärendehistorik.

Förberedelser inför ansökan

 1. Är min verksamhet tillståndspliktig eller ej? Se tabell i Handbok om tillstånd för hantering av brandfarlig gas och vätska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., MSB.
 2. Se film Förberedelse inför ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Denna film är för dig som vill förbereda dig inför din ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara.

E-tjänster

Ansökan för att hantera brandfarlig vara skickas in via e-tjänsten nedan:

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har ni ett giltigt tillstånd och endast behöver ändra en föreståndare eller en person med inflytande över de brandfarliga varorna görs detta i e-tjänsten nedan. Detta gäller även om det finns behov av att ändra kontaktuppgifterna till föreståndare eller person med inflytande.

Anmälan om föreståndare och/eller person med inflytande över de brandfarliga varorna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument efter verksamhetskategori

Tryck på krysset för er verksamhetskategori så blir listan med de dokument ni behöver skicka in synlig. Obs, även dokument som finns under Allmänt ska skickas in. I e-tjänsten finns hjälptexter och dokument som måste vara framtagna för att kunna genomföra ansökan.

 • Riskutredning (handböcker och branschnorm för olika verksamhetskategorier).
  Alla tillståndspliktiga verksamheter ska redovisa en riskutredning. Riskutredningen kan utgå från etablerade branschnormer. Om vissa delar av normerna ej uppfylls behövs en kompletterande riskutredning. I vissa fall kan även handböcker användas som underlag till en riskutredning. Då behöver verksamheten förklara hur man uppnår aktuell handbok. Om man gör avsteg från handböckerna ska man visa hur man uppnår samma säkerhet på ett annat sätt.
 • Är du inte VD eller liknande ska en delegation eller uppdragsbeskrivning bifogas i ansökan.
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Karta där all förvaring av den brandfarliga varan både inomhus och utomhus. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd, släckutrustning och utrymningsvägar.
 • Information om släckutrustningen i anslutning till de brandfarliga varorna.
 • Information om påkörningsskydd (om trafik i form av fordon, truckar med mera finns i anslutningen till de brandfarliga varorna).
 • Dokumentation på brandskyddet exempelvis brandlarm, rum med brandfarlig vara.

Dokument som kan redovisas senare

 • Dokument som styrker föreståndarnas befogenheter och uppgifter.
 • Drift- och underhållsinstruktioner.

Hantering av gasol på en restaurang är normalt tillståndspliktig, om verksamheten inte hanterar mindre än 60 liter utomhus eller två liter inomhus. Vid en gasolanläggning där gasolskåpet står utomhus, men inkopplat till byggnaden klassas detta som inomhus, därav tillståndspliktig. Tillståndsplikt gäller även terrassvärmare eller annan brandfarlig gas eller vätska. Gäller ej naturgas.

Riskutredning

Riskutredning för restauranger gasolinstallation kan intygas via branschnorm Åtagande att följa FGA. Branschnormen finns på Energigas Sveriges hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gasolinstallation

Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar.

Terrassvärmare

Förvaras terrassvärmaren på samma ställe än där den används ska ni visa hur den är förankrad, lucka låst och ventilation stängd (vid förvaring).

Karta som visar hur dem står, ej i vägen för utrymningsvägar och avstånd till brännbart material.

Förvaring

Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).

Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller 60–1200 liter gasol (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst).

Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan (både gasolinstallation och terrassvärmare).

Hur ni arbetar i klassade zoner.

För mer information om gasol på restaurang se MSB :s PM Gasol i restauranger: brandfarliga varor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En skola har ofta både brandfarlig gas, vätska och aerosoler (sprejflaskor). All brandfarlig vara ska finnas med i ansökan.

Riskutredning

Riskutredning för skolors gasolinstallation kan intygas via branschnorm Åtagande att följa FGA. Branschnormen finns på Energigas Sveriges hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har ni mer hantering av brandfarlig gas än i samband med rörledningen se i Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering som finns på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gasolinstallation

Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar.

Förvaring

Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster.

Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller 60–1200 liter brandfarlig gas (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst).

Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.

Hur ni arbetar i klassade zoner.

För mer information om gasol på skola se MSB:s PM Gasol i skolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har ni en gasolautomat med sluten hantering är de aktuella delarna under butik, är det öppen hantering se gasolanläggning.

Riskutredning

Riskutredning för butik kan utgå från Handbok Brandfarliga vätskor och gaser samt gasapparater i butik.

Om ni även har en tankstation/containerstation som tillhör butiken är det handboken Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer redovisas som är aktuell. Handböcker finns på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandrum

Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).

Är brandrummet försett med brandjalusi ska plan för hur utrymningen från brandrummet är planerat skickas in.

Förekommer samförvaring av brandfarlig gas/sprejflaskor (aerosoler) och brandfarlig vätska ska plan för hur dessa ska hållas åtskilda skickas in.

Butiksskåp

Produktblad för butiksskåpen som visar att sökt mängd får plats i skåpet och att den önskade brandfarliga varan får placeras i skåpet. Alla skåp är inte gjorda för brandfarlig gas eller brandfarlig vätska.

Fritt i lokalen

En karta som visar avstånd mellan de brandfarliga varorna och till lättantändligt material (såsom plaster, papper, kläder med mera). Till skåp gäller avstånd mellan skåp och fritt exponerad brandfarlig vätska. Avstånd till utrymningsvägar från brandfarlig vätska med flampunkt under 60°C.

Utomhus

Om 60–1200 liter (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst) brandfarlig gas förvaras vid fasad ska intyg på brandtekniskklass på väggen skickas in. Har ni istället ett brandklassat skåp ska intyg skickas in för detta.

Öppen hantering

Öppen hantering är exempelvis om ni blandar färg eller har en tankanläggning med produkter som har en flampunkt under 30°C. Då ska ni skicka in:

 • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
 • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.

Tankstation

Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.

Bensinstation/tankanläggning gäller bemannade och obemannade bensinstationer. Här ingår även containerstationer med drivmedel, sjöbensinstationer, tankanläggningar för diesel och för fordonsgas.

Riskutredning

 • Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering och bensinstationshandboken finns på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats..
 • Kontrollrapport för samtliga cisterner ska skickas in.
 • Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan (bensin och E85).
 • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.
 • Situationsplan över stationsområdet. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd och utrymningsvägar.

Bemannad bensinstation

För bensinstation med butik gäller även dokumenten för butik. Om ni har ett öppet skåp utanför er butik med fabriksförslutna förpackningar ska ett dokument skickas in hur ni uppnår avstånd till brännbart, utrymningsvägar och att ni ser förvaringen från kassan.

Sjöbensinstationer

Förutom ovanstående ska även följande skickas in:

 • Plan för hur bemanning ska uppnås.
 • Dokument som visar hur avstånd till båtar med och utan övernattning uppnås.
 • Dokumentation för tankning.

Om du i samband med din verkstad har en butik och/eller bensinstation. Kom ihåg att skicka in dokument även för dessa verksamheter.

Riskutredning

Handböcker hittas på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Följande branschnorm och handböcker gäller:

 • Acetylenledning ska ni intyga att ni följer Svetskommissionens Utformning av försörjningssystem för gas eller på annat sätt uppfyller samma säkerhet.
 • Brandfarlig gas ska ni visa hur ni uppnår Handbok Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.
 • Tankstation (bensinstation) ska ni visa hur Bensinstationshandboken uppnås.
 • Butik gäller Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butik.

Brandrum

 • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).

Cistern

 • Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.

Fritt i lokal (brandfarlig gas)

 • Dokument som visar var den brandfarliga gasen står, att den står på svetskärra eller liknande och att lätt att ta ut vid en eventuell brand.

Riskutredning

Handböcker hittas på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Följande branschnorm och handbok gäller:

 • Acetylenledning ska ni intyga att ni följer Svetskommissionens Utformning av försörjningssystem för gas eller på annat sätt uppfyller samma säkerhet.
 • Brandfarlig gas ska ni visa hur ni uppnår Handbok Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.

Brandrum

 • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster(vid rum).

Cistern

 • Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.

Fritt i lokal (brandfarlig gas)

 • Dokument som visar var den brandfarliga gasen står, att den står på svetskärra eller liknande och att lätt att ta ut vid en eventuell brand.

Öppen hantering

Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:

 • Bedömning av explosiv atmosfär. Klassningsplan gäller vid fasta platser där ni tänkt att använda den brandfarliga gasen ej vid enstaka svetskärror som förflyttas.
 • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.

Riskutredning

Branschnorm SGA finns på Energigas Sveriges hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering finns på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Brandrum

 • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).

Öppen hantering

Öppen hantering av brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:

 • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
 • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.

Gasolautomat

 • Plan för hur tankning ska gå till. Ej tillåtet för privatpersoner att genomföra.

Riskutredning

Finns acetylenledning ska Utformning av försörjningssystem för gas, Svetskommissionen följas. Branschnorm BGA finns på Energigas Sveriges hemsida Länk till annan webbplats..

 • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in.

Brandrum

 • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).

Öppen hantering

Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:

 • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
 • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.

Endast uppvärmning gäller gasol, eldningsolja och bergvärme.

Riskutredning

Om ni har bergvärme kan er riskutredning utgå från etablerade branschnorm (Kylnorm, Faktablad 7). Om vissa delar av normen ej uppfylls behövs en kompletterande riskutredning.

Vid hantering av brandfarlig gas se i Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering som finns på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Öppen hantering

Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:

 • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
 • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.

Riskutredning

Se allmänna texten

Brandrum

 • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Detta gäller även bärigheten för brandrummet och ventilationen.

Riskutredning

Se allmänna texten

Cistern

 • Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.

Öppen hantering

Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:

 • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
 • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.

Riskutredning

Nedan finns ett informationsblad vad man ska tänka på vid tillfällig verksamhet (marknad).

Tillfällig hantering av gasol på marknader eller liknande Pdf, 114.9 kB.

 • Vilket evenemang är det?
 • Hur förvarar ni gasolflaskorna innan, under och efter marknaden

Öppen hantering

Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:

 • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
 • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.

Foodtrucks Pdf, 74.1 kB.

 • Dokumentation över era risker och er hantering.
 • Karta där all förvaring av den brandfarliga varan både inomhus och utomhus. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd.
 • Information om släckutrustningen i anslutning till de brandfarliga varorna.
 • Dokument som kan redovisas senare är Drift- och underhållsinstruktioner.

Senast publicerad:

Kontakt

Vid frågor kontakta förebyggande brandskydd.
Telefon 010–219 30 00

Senast publicerad: