Explosiva varor

Beroende på hur din hantering av explosiva varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd. Det kan vara tillstånd för förvaring eller handel. Räddningstjänsten hanterar såväl handläggning av tillstånd som tillsyn.

I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Detta innebär att om du söker tillstånd för användning, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Användning

Detta tillstånd ska du söka om du ska använda en explosiv vara. Det finns två varianter av användning och förvaring:

1) Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt exempelvis vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.

2) Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd för förvaring själv.

Handel

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor om du exempelvis säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring

Detta tillstånd behöver du om du ska flytta explosiva varor för civilt bruk inom Sverige mellan två platser exempelvis från säljaren till förråd, från säljaren direkt till arbetsplats, från förråd till arbetsplats, från arbetsplats till förråd eller från arbetsplats till säljaren.

Godkännande av ny föreståndare

Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande tillstånd:

  • tillstånd till handel
  • tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd

Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du troligen följande tillstånd:

  • tillstånd till användning
  • tillstånd till förvaring
  • tillstånd till överföring

Varje tillstånd ska ha en föreståndare.

Ansökan

Blanketten för tillståndsansökan hittar du här: Ansökan explosiv vara.pdf Pdf, 385.1 kB.

Du använder samma blankett för alla tillståndstyper, men fyller i den något olika beroende på vad du söker tillstånd för. Du kan använda en och samma blankett för att söka flera tillstånd, kryssa bara i vilka tillstånd det är du söker på första sidan. Blanketten ska skickas eller lämnas in till Räddningstjänsten Väst (adress finns på ansökan). Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Med i blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer en handläggare på räddningstjänsten att göra en bedömning om du som söker tillstånd tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (exempelvis förråd eller försäljningslokal) kan räddningstjänsten besluta om att en avsyning behövs innan tillstånd ges. Handläggaren kommer att kontakta dig för att boka en tid för avsyning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillsyn

Det är räddningstjänsten som genomför tillsyn över hanteringen av explosiv vara. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Tillfällig förvaring av explosiva varor

Vissa verksamheter kan vara i behov av att flytta sina explosiva varor tillfälligt, exempelvis vid utförande av ett längre anläggningsjobb. Om den tillfälliga förvaringen sker på samma plats i mer än fem dagar måste tillståndsinnehavaren anmäla detta till den kommunala räddningstjänsten där förvaringen sker.


Vid denna anmälan behöver följande dokument vara bifogade:

  • Befintligt tillstånd från den kommunen där verksamheten huvudsakligen verkar
  • Förvaringsperiod
  • Mängd och vilken sorts explosiv vara som ska lagras
  • Situationsplan där förvaringsplatsen framgår
  • Förvaringsskåpets klassning

Senast publicerad:

Senast publicerad: