Evenemang

Varje år arrangeras ett flertal tillfälliga evenemang i Varberg och Falkenbergs kommuner. Vid många av dessa evenemang samlas stora mängder människor och då är det viktigt att beakta brandskyddet.

Nedan följer Räddningstjänsten Västs rekommendationer för hur brandskyddet ska vara utformat.

Organisation och systematiskt brandskyddsarbete

Det är arrangören som ansvarar för att säkerheten gällande brand och utrymning är tillfredsställande. Det ska finnas en organisationsplan som tydligt beskriver vem som är huvudansvarig, vem som meddelar publik/besökare om att utrymning ska genomföras, vem som ringer 112 vid en nödsituation. Den som är ansvarig för respektive uppgift ska ha den kompetens som krävs för uppgiften. Organisationsplanen ska bifogas vid ansökan till polisen.

Utrymningssäkerhet

Det ska finnas möjlighet till säker utrymning för samtliga besökare som vistas inom området. Två av varandra oberoende utrymningsvägar ska finnas. Utrymningsvägar ska vara försedda med standardiserade skyltar enligt AFS 2020:1. Vid behov, till exempel i cirkustält, ska dessa vara genomlysta eller belysta samt försedda med reservdriftsfunktion i minst 60 minuter.

Det ska finnas möjlighet att via högtalarsystem meddela publik/besökare att utrymning ska ske.

Släckutrustning

Det ska finnas erforderligt antal handbrandsläckare och brandfiltar för den verksamhet som utövas. Det bör inte vara längre än 50 meter till närmaste handbrandsläckare. Personalen ska vara utbildad i hantering av släckutrustning.

Insatsplanering

För större evenemang kan insatsplaner för räddningstjänst behöva upprättas för att underlätta en snabb och effektiv insats.

Egenkontroller

Det är arrangörens ansvar att den verksamhet som bedrivs på evenemangsområdet sker på ett säkert och tryggt sätt för besökare och anställda. Som arrangör krävs att ett helhetsgrepp tas över evenemangsområdet. Arrangören ansvarar för att kontroller av säkerheten genomförs innan och under evenemanget. Det är viktigt att ansvaret vad gäller brandteknisk utrustning såsom handbrandsläckare, nödutgångar, larm, nödljus etcetera är tydligt fördelat mellan arrangör och enskilda verksamheter/tält.

Framkomlighet

Framkomlighet för räddningstjänstens fordon och möjlighet till räddningsinsats ska tillgodoses.

Tält, scener, bodar etcetera bör placeras så att räddningstjänstens utryckningsfordon har tillgänglighet till samtliga byggnader i och kring evenemangsområdet. Maximalt avstånd mellan körbar väg och tält bör inte överstiga 50 meter. En minsta körbanebredd om tre (3) meter behöver uppfyllas och ytterligare utrymme för uppställning av höjdfordon. Observera att placeringen inte heller får blockera befintliga räddningsvägar, brandposter eller liknande. Karuseller och andra ”höjdattraktioner” bör placeras så att räddningstjänstens höjdfordon har tillgänglighet direkt till karusellen. Detta så att räddningstjänsten har möjlighet att bistå personer i attraktionen vid ett eventuellt haveri.

Användning av tält och bodar

Nedan beskrivs hur tält och bodar kan användas under ett evenemang på ett tryggt och säkert sätt.

Placering

Ett minsta avstånd på sex (6) meter bör hållas mellan större tält. Mindre tält eller bodar (exempelvis marknadsstånd eller försäljningstält) kan placeras närmre varandra under förutsättning att antalet personer i tälten/bodarna är begränsat. För att hindra brandspridning till befintliga byggnader krävs ett minsta avstånd på sex (6) meter mellan tält/scen/bod och byggnadens fasad. Avståndet kan minskas om tältet/boden eller fasaden inklusive fönster klassas brandtekniskt.

Exempelskiss på skyddsavstånd utan avsteg.

Utrymning från tält

Alla tält ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, men detta räcker inte om gångavståndet överstiger 30 meter eller om personantalet överstiger 600 personer. Observera att även tält på andra plan än markplan (upphöjda tält) ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar via trappor.

Avstånd till närmsta utrymningsväg får inte överstiga 30 meter. Utgångarna bör placeras så långt ifrån varandra som möjligt så att en eventuell brand inte riskerar att samtidigt blockera flera av utrymningsvägarna.

Det är viktigt att försöka uppskatta det maximala personantalet som kan komma att bli aktuellt i tältet då många krav baseras på detta. Uppskattning av personantalet måste ske av dem som kommer att bedriva verksamhet i tältet och bör utgå från antal sittplatser, typ av aktiviteter med mera.

Som hjälp kan nedanstående stöd användas:

Hjälp vid uppskattning

Antal personer

Stående/dansande personer

2,5 personer/m2 fri golvyta

Sittande

1 personer/m2 fri golvyta

Stående och sittande

1,7 personer/m2 fri golvyta

Försäljningstält

0,5 personer/m2 fri golvyta

Verksamheten/tältansvarig har som uppgift att säkerställa att det maximala antalet personer inte överskrids. Vid varje ingång till tältet bör det finnas en skylt som upplyser om tillåtet maxantal.

När det maximala personantalet är känt kan krav på utgångar och gångvägars sammanlagda bredd beräknas. I denna beräkning får man anta att en (1) meters utrymningsbredd räcker för 150 personer.

 

Tältstorlek

Minsta antal utgångar

Sammanlagd bredd

Höst 400 personer

2

2,7 meter

Fler än 400 men högst 800 personer

3

2,7–5,3 meter

Fler än 800 personer

4

5,3 meter

Gångar med samma bredd som tältöppningen ska finnas i tältet hela vägen fram till utgången. Markytan i gångar och vid utrymningsvägar bör vara väl utjämnad.

Utformning av öppningar till det fria

I tält avsedda för upp till 150 personer bör utrymningsvägarna ha en minsta fri bredd om 0,9 meter. I tält avsedda för fler än 150 personer bör utrymningsvägarna ha en minsta fri bredd om minst 1,2 meter. Observera att den fria bredden bör kunna erhållas i full ståhöjd (2 meter) varför ofta en större öppning krävs än den erforderliga utrymningsbredden om utrymningsvägen består av tältduk som ska tryckas undan.

Räddningstjänsten rekommenderar att tält för fler än 150 personer förses med slagdörrar som är utåtgående och försedda med beslag enligt SS-EN 179 alternativt SS-EN 1125 om det finns risk för trängsel. Risk för trängsel finns exempelvis vid nattklubb och andra verksamheter där det finns många personer på relativt liten yta.

Om det inte finns slagdörrar bör tältduken vara lätt öppningsbar till erforderlig bredd med ett enkelt tryck. Tältöppningar får inte vara snörade då detta fördröjer en eventuell utrymning. Öppningarna kan eventuellt förses med mindre kardborreband för att kunna hålla tältduken stängd.

Det är inte acceptabelt att ha en organisatorisk lösning för att öppna utrymnings-vägar. Man får exempelvis inte täcka en utrymningsväg med ett draperi eller liknande och kompensera detta med att ge en person till uppgift att ta bort detta vid en utrymningssituation. Utrymningsvägar ska vara enkla att öppna för en person som helt saknar kunskap om anläggningen.

Utrymningslarm

Tält som är lätt överblickbara och bara nyttjas dagtid behöver inte förses med fast installerat utrymningslarm. Det bör dock finnas någon form av utrustning (signalhorn, megafon eller liknande) för att uppmärksamma personer på fara om detta inte är uppenbart onödigt.

Tält för fler än 150 personer som inte är lätt överblickbara eller som nyttjas efter mörkrets inbrott bör förses med fast installerat utrymningslarm. Utrymningslarmet bör utformas med larmklocka eller siren som kompletteras med blixtljus.

Utrymningslarmet aktiveras manuellt och maximalt avstånd till larmknapp bör inte överstiga 30 meter. Lämpligtvis placeras larmknappar på bemannade platser så som barer, teknikbås, vaktplaceringar etcetera.

Utrymningslarmet måste uppfattas i hela tältet och hörbarheten bör uppgå till minst 65 dB(A). Vid hög bakgrundsljudnivå bör hörbarheten vara minst 10 dB(A) högre än bakgrundsljudet.

Vid aktiverat larm bör följande funktioner ske automatiskt:

  • Ljudanläggningar tystas.
  • Rökmaskiner stängs av.
  • Ljus i lokalen/tältet tänds automatiskt.

I tält som är svåröverblickbara eller i flera våningsplan bör det även finnas automatisk detektion i form av rökdetektorer. Detta gäller även vid personantal som överstiger 150 där det samtidigt serveras alkohol i mer än begränsad omfattning.

Vägledande markeringar och nödljus

Utrymningsvägar bör vara skyltade med genomlysta utrymningsskyltar med batteribackup (utrymningsvägar i tält som endast nyttjas dagtid förses med efterlysande utrymningsskyltar). Om området är inhägnat bör även öppningarna från inhägnaden vara tydligt markerade om inte detta är uppenbart obehövligt.

I tält för fler än 150 personer som används efter mörkrets inbrott bör det finnas nödljus i form av fast belysning från separat strömkälla. Det kan exempelvis vara ett antal strålkastare kopplade till ett elverk eller batteri (gäller inte för tält som endast nyttjas dagtid och det är ljust i tältet). Observera att belysningen även bör omfatta tältets utsida om det saknas allmän gatubelysning så att utrymmande personer enkelt kan ta sig från tältet.

Möblering och annan lös inredning

Vid möblering av stols-/bänkrader bör avståndet mätt från rygg till rygg vara minst 1,0 meter. Det fria passagemåttet mellan sits och framförvarande rygg bör vara minst 0,45 meter. Gångvägar med sittplatser på båda sidor om bör ha en minsta bredd om 1,0 meter, med sittplatser endast på en sida, 0,8 meter. Eventuella trappor bör vara väl förankrade. Vid fler än tre trappsteg bör trappan förses med ledstänger.

Observera att utrymmet under läktare inte får användas som förvaringsutrymme.

I de fall tält förses med exempelvis barer, scen eller andra inredningslösningar är det viktigt att uppföra dessa byggnationer i material som är svårantändligt. Det anses inte acceptabelt att bygga scen eller bardisk med hjälp av lastpallar, bildäck eller liknande. Vidare ska denna typ av byggnationer utföras på ett sådant sätt att de inte riskerar att flyttas eller rasa om exempelvis utrymmande personer stöter till dessa.

Släckutrustning

Alla tält där besökare kan vistas bör vara utrustade med handbrandsläckare på ett sådant sätt att avståndet till närmaste släckare inte överskrider 25 meter. Dessa kan med fördel vara av typen pulver eller skum. Handbrandsläckarna bör placeras väl synliga och lätt tillgängliga exempelvis i anslutning till utrymningsväg, bar och scen.

Handbrandsläckare av typ kolsyresläckare för brand i elektrisk utrustning bör finnas vid mixerbord/scen.

Områden för tivoliverksamhet samt områden med mindre bodar och tält bör förses med handbrandsläckare så att personal/funktionärer har möjlighet att släcka mindre bränder inom evenemangsområdet. Handbrandsläckarna bör vara tydligt utmärkta med skyltar enligt bilden nedan, gärna på utsidan av tälten/boden.

Tält, scen, bodar och andra konstruktioner för över 150 personer

Tält avsedda för fler än 150 personer ska vara besiktigade och godkända av ackrediterat besiktningsorgan och en kopia på besiktningsintyg ska finnas på plats hos arrangören. Hängande tyg i tält avsedda för mer än 150 personer ska vara av samma typ som tältduken eller brandskyddsimpregnerat. Det ska också finnas intyg på materialets brandskyddsegenskaper. Hängande tyger får aldrig placeras i taket då detta trots impregnering innebär en betydande risk då en brand kan spridas snabbt.

Hantering av brandfarlig vara

Vid eventuell hantering av brandfarlig och explosiv vara över tillståndspliktig mängd ska ansökan om tillstånd lämnas in i god tid till räddningstjänsten. Generellt ska detta ske minst tre (3) månader innan hanteringen påbörjas.

Hanteras mer brandfarlig gas än 60 liter utomhus eller två (2) liter inomhus krävs tillstånd. Hantering av gas i ett tält räknas som inomhus om inte mer än 50% av tältets sidor är helt öppna mot det fria.

Gasflaskor bör placeras stående och stadigt uppställda på en väl ventilerad plats, skyddade från yttre påverkan och från obehöriga. Om förbrukningsapparaten är portabel bör flaskan placeras tillsammans med förbrukningsapparaten exempelvis på försäljningsvagnen. Normalt är det endast dagsbehovet av gasol som får finnas på hanteringsplatsen. Transport/byte av gasolflaskor bör inte ske under verksamhetens öppettider. Ingen förvaring av gasol får ske inom evenemangsområdet efter verksamhetens stängningstid.

På varje skåp, vagn och stånd där gasol förbrukas ska det finnas varningsskylt för brandfarlig vara, gas under tryck och förbudsskylt mot införande av öppen eld, se bilderna nedan. I varje tält/bod med hantering av brandfarlig vara (exempelvis gasol) bör handbrandsläckare av typ pulver (minst 6 kg) finnas i nära anslutning till hanteringen.

Öppen eld får generellt inte förekomma inne i tält. Fotogenlampor och ljuslyktor med värmeljus kan användas om detta kan ske under uppsikt av personal och på obrännbart underlag. I tält avsedda för fler än 150 personer bör gasolkök, spritkök etcetera inte användas.

Senast publicerad: