Taxa LSO LBE Falkenbergs kommun

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och
tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Antagen av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun den 29 januari 2019.

Denna taxa träder i kraft 2019-01-29. Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd av 5 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, och 27 och 36 §§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Inledande bestämmelse

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt för tillsyn enligt 21§ lagen (2010:1011) om hantering av brandfarliga och explosiva varor. Avgifter erläggs för prövning av ansökan om tillstånd enligt hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Avgiftsskyldig

2 § Avgiftsskyldig är ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar som avses i 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Avgiftsskyldig är den som ansöker om tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

Avgifter

3 § Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-4, i bilaga A. Beloppen i tabellerna 1-4 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen genomförts. Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Handläggningskostnaden per timme är 1 100 kronor för LSO och 1 100 kronor för LBE. Vid samordnad tillsyn enligt LSO och LBE är handläggningskostnaden medelvärdet av de båda kostnaderna. I de fall ett ärende inte kan hänföras till något typärende eller om ärendet är
komplicerat alternativt särskilt tidskrävande ska den för ärendet faktiska handläggningstiden tillämpas, dock ska restiden för varje besök på en anläggning schablonberäknas till 0,7 timme.
Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut.

Justering av avgift

4 § Taxan för de antagna fasta avgifterna och timavgifterna regleras för varje kalenderår med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för indexuppräkningen är det PKV som finns publicerad på Sveriges kommuner och landstings, SKL, hemsida för oktober månad föregående år. Taxans första justering sker för verksamhetsåret 2020. 2019 utgör basåret för taxans införande.

Nedsättning av avgift

5 § Om det finns särskilda skäl, får förbundsdirektören i det enskilda fallet, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned avgiften.

Dröjsmålsränta

6 § Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Senast publicerad: