Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Automatlarm

Automatlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd - med hjälp av det kan en brand upptäckas tidigt och större skador kan undvikas. 


Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.


Genom att ha installerade automatlarm på företag och industrier kan många större skador undvikas. När brandvarnaren, som är sammankopplad till en central varnare, känner av rök skickas ett larm direkt till oss på räddningstjänsten och en styrka skickas ut.


Genom automatlarmet kan vi direkt se i vilken sektion av fastigheten det brinner. På så sätt slipper vi lägga lång tid på att leta efter vilket rum branden är i och kan istället direkt fokusera på släckningsarbetet. Vi får nu en tidig upptäckt av branden och kan undvika större skador! Tryggt och säkert.


För närvarande är cirka 600 objekt anslutna till oss. För att få sin anläggning kopplad till Räddningstjänsten Väst ska den uppfylla Brandskyddsföreningen Sveriges skrift Regler för automatisk brandlarmsanläggning, SBF 110:8 i tillämpliga delar. Vidare ska anläggningen underhållas och provas enligt fastställd norm jämte att avtal ska tecknas mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Väst.


Anledningen till att ett automatiskt brandlarm installeras kan vara:

  • Myndighetskrav
  • Försäkringskrav
  • Egen ambition

Oavsett vilket, är ansvaret för larmanläggningen ägarens och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.


För att ansluta anläggning till Räddningstjänsten Väst ska följande blankett fyllas i: Begäran omanslutning


I följande informationsblad kan du läsa mer om våra förväntningar på anläggningen: Information och Räddningstjänsten Västs förväntningar


Automatlarmstaxan kan du ladda ned och läsa här:

Prislista automatlarm 2022


Kontakt

För mer information och anslutning kontakta Hans Andersson, servicetekniker.
Telefon 010-219 30 21
E-post: hans.andersson@rvast.se 

Produktion Cityweb