Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Industrier med brandfarlig gas, vätska eller aerosoler 

Industrier kan vara många olika verksamheter. Hantering kan ske av många olika brandfarliga varor. Specifika krav kan ställas på varje verksamhet.

1.  Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf
2.  Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx med tillhörande dokument om vilka uppgifter föreståndaren har. 
3. Om föreståndarna genomgått någon utbildning inom brandfarlig vara ska diplom eller liknande skickas in. 
4. Situationsplan där alla avstånd går att läsa ut om utomhus annars byggnadskarta. 
5. Vid brandrum ska brandklass, bärighet och ventilation redovisas.
6. Riskutredning. 
7. Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan om 
klass 1 eller 2a hanteras öppet. Detta gäller även för uppvärmning av vätskor klass 2b och 3. Även "sprutmålning" kräver klassningsplan.
8. En redovisning av verksamheten/processen.
9. Godkända kontrollrapporter om cisterner finns. 
10. Drift- och underhållsinstruktioner.

Brandklass är uppdelad efter flampunkt enligt bilden nedan:

Produktion Cityweb