Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tillbudsrapportering 

Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 12 § säger: 

”Inträffar en olycka till följd av en brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor eller vid hantering av sådana varor inom Försvarsmakten, Försvarsmaktens materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Fortifikationsverket, ska tillståndshavaren snarast underrätta tillståndsmyndigheten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för en sådan olycka skulle ha inträffat.”  

Blankett för tillbudsrapportering: 
Tillbudsrapportering
Produktion Cityweb