Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Farlig verksamhet/Seveso

Sevesoverksamhet omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle. 

Bakgrund
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 km² mark och förgiftade ett stort antal människor.

I Sverige är direktivet infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen), förordningen om skydd mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen.


Reglerna tillämpas för verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. Gränsmängden varierar beroende på de olika kemikaliernas egenskaper. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Utifrån denna kravnivå avgörs vilka krav som ställs på verksamheten. Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.Servesoverksamheter inom Räddningstjänsten Västs område
Inom Räddningstjänsten Västs geografiska område finns det tio verksamheter som innefattas av ”lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor”, även kallad Sevesolagstiftningen. Två av anläggningarna omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå - Ringhals AB och Södra Cell Värö.

Sevesolagstiftningen två olika kravnivåer:
  • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. 

  • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var femte år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsprogram samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. 
Mer information om Sevesolagstiftningen finns på www.seveso.se

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten
När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande till Allmänheten. Det kan exempelvis vara fråga om utsläpp av farligt ämne. Signalen består av en sju sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad i minst två minuter.

När man hör signalen ska man:
  • gå inomhus
  • lyssna på TV och radio
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
Viktigt meddelande-signalen följs av ”Faran över”, en 30-40 sekunder lång, sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Läs mer på Viktigt Meddelande till Allmänheten
Företagslots
Har du en idé om ett evenemang eller starta företag i Varberg eller Falkenberg och vill ha kontakt med flera kommunala förvaltningar samtidigt? Kom och presentera ditt förslag på Lotsmötet.

Vi finns där för att svara på frågor och hjälpa dig på vägen. 

Läs mer här, Varberg & Falkenberg.
Tillsynsplan 2021
Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2021.
Sotning
Funderar du på sotning? Klicka här för att läsa mer. 
Produktion Cityweb