Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet på en fastighet utgör underlag för planeringen av tillsyn men är också en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. 


Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare till vissa byggnader och anläggningar lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

 

Syftet med skriftlig redogörelse  

Kommunen utövar tillsyn gällande efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förutom att den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes ansvar för brandskyddet, ska den också fungera som ett hjälpmedel för planeringen av den kommunala tillsynen.      

Den skriftliga redogörelse som ska lämnas in till räddningstjänsten är inte samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.     

 

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Vilka som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse styrs av

Statens räddningsverks föreskrift SRVFS 2003:10PDF samt

allmänna råd SRVFS 2004:4.PDF

 

För mer information om vilka verksamheter som omfattas av kravet, läs här.

 

Upplägg för skriftlig redogörelse  

Den skriftliga redogörelsen består av två delar. Den första avser byggnaden eller anläggningen och den andra avser verksamheten som bedrivs i byggnaden eller på anläggningen. 

 
För en byggnad eller anläggning med flera olika verksamhetsutövare upprättas redogörelsen med en första gemensam del för byggnaden, del 1, och sedan en del var för de olika ingående verksamheterna, del 2. I de fall en verksamhet utövas av annan än ägaren till byggnaden eller anläggningen, bör upprättandet av den skriftliga redogörelsen ske i samverkan mellan ägare och verksamhetsutövare.   


Hur lämnas en skriftlig redogörelse för brandskyddet? 

Fyll i formulären Del 1 byggnad och Del 2 verksamhet nedan, och skicka den samlade redogörelsen med e-post som bifogade filer till rvast@rvast.se

Del 1 byggnad.doc

Del 2 verksamhet.doc

 

Innan du fyller i formulären - högerklicka först på respektive länk och välj "spara mål som" så kan du behålla en kopia själv.

 

Räddningstjänsten ser helst att redogörelsen lämnas i digital form (skicka e-post till rvast@rvast.se), men saknas denna möjlighet kan formulären fyllas i för hand och skickas per post till:

Räddningstjänsten Väst

Stormhallsvägen 1

432 32 Varberg

 
Observera att det är du som fastighetsägare som ska skicka den samlade redogörelsen till räddningstjänsten. I de fall en verksamhet utövas av annan än ägaren ska nyttjanderättshavaren ge ägaren de uppgifter som behövs.

Produktion Cityweb