Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse?

Om du äger en byggnad eller en anläggning med någon av nedanstående verksamheter omfattas du av kravet.

 

Vård, omsorg och kriminalvård 

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer som har behov av hjälp vid en utrymning i händelse av brand.    
 • Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.    

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.    
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.    
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än fem funktions-hindrade barn eller ungdomar med behov av hjälp vid en utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.    

  Hotell och andra tillfälliga boenden  

  • Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst nio gäster eller har minst fem gästrum.    
  • Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.  

   Samlingslokaler eller liknande  

   • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.    
   • Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.    
   • Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.    

    Industrier    

    • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är syssel-satta samtidigt i industriverksamheten.    
    • Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m².    
    • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.    
    • Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.


    Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden

    • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen med mera, med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.    
    • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen med mera.    
    • Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kultur-verksamhet. Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand.


    Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

    • Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
    • Garage med minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m².   
    • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel. 
    Företagslots
    Har du en idé om ett evenemang eller starta företag i Varberg eller Falkenberg och vill ha kontakt med flera kommunala förvaltningar samtidigt? Kom och presentera ditt förslag på Lotsmötet.

    Vi finns där för att svara på frågor och hjälpa dig på vägen. 

    Läs mer här, Varberg & Falkenberg.
    Tillsynsplan 2021
    Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2021.
    Sotning
    Funderar du på sotning? Klicka här för att läsa mer. 
    Produktion Cityweb