Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse?

Om du äger en byggnad eller en anläggning med någon av nedanstående verksamheter omfattas du av kravet.

 

Vård, omsorg och kriminalvård 

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än tre personer som har behov av hjälp vid en utrymning i händelse av brand.    
 • Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.    

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.    
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.    
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än fem funktions-hindrade barn eller ungdomar med behov av hjälp vid en utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.    

  Hotell och andra tillfälliga boenden  

  • Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst nio gäster eller har minst fem gästrum.    
  • Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.  

   Samlingslokaler eller liknande  

   • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.    
   • Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.    
   • Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.    

    Industrier    

    • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är syssel-satta samtidigt i industriverksamheten.    
    • Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m².    
    • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.    
    • Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.


    Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden

    • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen med mera, med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.    
    • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen med mera.    
    • Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kultur-verksamhet. Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand.


    Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

    • Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
    • Garage med minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m².   
    • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel. 
    Produktion Cityweb