Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt lagen om skydd mot olyckor, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand


Enligt 2 kap 2§ i lagen om skydd mot olyckor (LSO), SFS 2003:778, ska ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Detta kapitel har förtydligats i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3

Rådet tydliggör det ansvar som redan ligger på ägare/nyttjanderättshavare att på eget initiativ, utan åtgärder från räddningstjänsten, vidta förebyggande åtgärder. Det är alltså inte räddningstjänstens ansvar att ert brandskydd fungerar.


Den aktuella lagparagrafen och rådet gäller alla verksamheter där de största kraven ställs på de objekt som idag omfattas av tillsyn från räddningstjänsten. Exempel på tillsynsobjekt är förskolor, skolor, sjukhus, vårdinrättningar, industrier, hotell, restauranger, affärer/varuhus, kyrkor, sporthallar, samlingslokaler och kulturella byggnader.

Syftet med att införa systematiskt brandskyddsarbete är att ägare/innehavare och all personal ska förstå vikten av ett brandskydd, hur det förebyggande brandskyddet fungerar och att alla ska kunna åtgärda eventuella fel och brister som upptäcks.

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att ägare/innehavare av en anläggning aktivt arbetar med sitt brandskydd genom en fungerande internkontroll. Enligt räddningsverkets allmänna råd kan nedanstående punkter vara lämpliga att ha med i brandskyddsarbetet.

 • Skriftlig dokumentation av brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet
 • Namngiven brandskyddsansvarig
 • Utbildning och övning av personal
 • Regelbunden kontroll och uppföljning av brandskyddet.
Vad innebär en dokumentation av brandskyddet?

En dokumentation innebär att man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument.

 • Beskrivning av brandskyddet till exempel tekniska brandskyddsåtgärder
 • Beskrivning av verksamheten och dess risker
 • Plan för utbildning och övning
 • Brandskyddsregler och aktuella tillstånd t.ex. brandfarlig vara
 • Ansvarsfördelning och brandskyddsorganisation
 • Checklista för brandskyddskontroller
 • Genomförda kontroller av brandskyddet
 • Rutiner för information, uppföljning och revision av dokumentationen

Beroende på riskerna i anläggningen ställs olika krav på dokumentationens omfattning. Räddningstjänsten har utifrån rådet tagit fram tre nivåer på systematiskt brandskyddsarbete (hög, mellan och låg). Nivåerna och kraven som ställs för var och en av dem ska ses som riktlinjer. Avvikelser förekommer i de enskilda fallen.

Nedan följer några fiktiva exempel på hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan se ut för olika typer av verksamheter. Ladda gärna ner filen, ändra och fyll i så att det passar just er verksamhet. Här finns även en generell checklista att använda vid egenkontrollen av brandskyddet. OBS! Dokumenten är skapade i Microsoft Word.


Nivå 1 Hög, Industri

Nivå 1 Hög, Vårdanläggning

Nivå 2 Mellan, Hotell

Nivå 2 Mellan, Skola

Nivå 3 Låg, Förskola

SBA generell mall

Checklista Kontrollblad exempel 1

Checklista kontrollblad exempel 2

Produktion Cityweb