Gemensamhetsgarage

Vissa områden eller bostadsrättsföreningar har gemensamma garage. Det kan vara ett garage i källaren eller en fristående byggnad.

Vid förvaring i gemensamhetsgarage uppkommer vissa svårigheter. Det är till exempel svårt att kontrollera och styra vad som förvaras i garaget när flera parter är inblandade. Det kan även vara svårt att till exempel avgöra vem som ska minska sin mängd brandfarlig vara om den sammanlagda mängden i ett gemensamhetsgarage blir för stor. Dessutom kommer en brand i ett gemensamhetsgarage drabba samtliga som hyr uppställningsplatser.

Definitioner

Med garage avses uppställningsplats för fordon inomhus. Ett garage med uppställningsplatser för fler än två fordon kallas för ett gemensamhetsgarage. Ett gemensamhetsgarage kan antingen vara ovan mark och utgöras av en fordonsrad med port framför varje plats, så kallat radgarage, eller andra gemensamhetsgarage såväl ovan som under mark, så kallat flerbilsgarage.

Förvaring

På en uppställningsplats i ett radgarage får det finnas följande:

  • Ett motordrivet fordon.
  • Fyra däck.
  • Produkter för underhåll av fordonet.
  • Mindre mängder, cirka fem liter, brandfarlig vätska förvarad oåtkomligt för obehöriga, till exempel i fast förankrat plåtskåp.

På en uppställningsplats i ett flerbilsgarage får det finnas följande:

  • Ett motordrivet fordon.
  • Fyra däck.

Förvaring av extra bensin får endast ske i reservdunk i fordonet. Förvaring av brandfarliga gaser såsom gasol och acetylen får inte förekomma i gemensamhetsgarage. Ingen annan verksamhet än uppställning av fordon får förekomma fritt i gemensamhetsgarage. Om annan verksamhet ska förekomma ska den bedrivas i ett utrymme som är avskilt mot övriga utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 30. Beroende på byggnadens brandtekniska klass kan avskiljningen behöva utföras i lägst brandteknisk klass EI 60.


Senast publicerad:

Senast publicerad: