Risker i kommunerna

En risk är något som kan hända, men som inte nödvändigtvis har stor sannolikhet att inträffa. Det kan beskrivas som en risk när det finns fara för att en oönskad händelse ska inträffa eller situation ska uppstå som för med sig konsekvenser för samhället.

Var fjärde år görs en omfattande kartläggning av de risker och sårbarheter som finns inom kommunens geografiska område, vilket sammanställs i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

En sårbarhetsanalys används för att analysera vad det är som ska skyddas, vilket i en extraordinär händelse är att upprätthålla kommunens samhällsviktiga verksamheter. Analysen ligger till grund för kommunens krisberedskapsarbete med att minska risker och sårbarheter.

Samhällsviktiga verksamheter finns inom olika områden som exempelvis energiförsörjning, hälso-och sjukvård och omsorg, kommunikation, dricksvattenförsörjning, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet och transporter. De samhällsviktiga verksamheterna är ofta beroende av vatten, el, internet, telefoni och drivmedel för att kunna upprätthålla sina verksamheter även vid en samhällsstörning.

Exempel på extraordinära händelser:

  • Stormen Gudrun 2005
  • Terrorattentatet i Stockholm 2017
  • Skogsbranden i Västmanland 2014

Inom Varberg och Falkenbergs kommuner identifieras ett flertal risker:

Risker i kommunerna

Referenser

MSBFS 2015:5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB. (2018). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

SFS 2006:544. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet.

Senast publicerad:

Årshjul

Årshjulet visar de risker som är mer anslutna till årstiderna. Riskerna som visas kan uppstå på fler tidpunkter på året och därför visar årshjulet en generell uppfattning om när de visar sig som mest

Årshjul

Begreppslista

Extraordinär händelse - Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544, 1 kap. 4§).

Skyddsvärden -Värden som ska skyddas utifrån mål från riksdagen och regeringen som demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter, människors liv och hälsa, social trygghet och samhällets funktionalitet (MSB, 2018, s. 15).

Krisberedskap - Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer (MSBFS 2015:5, 2§).

Samhällsstörning - De företeelser och händelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället (MSB, 2018, s. 21).

Samhällsviktigverksamhet - En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
* Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda
till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
* Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt (MSBFS 2015:5, 2§).

Sårbarhet - De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse (MSBFS 2015:5, 2§).

Senast publicerad: