Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Integritet

Integritet och personuppgiftsbehandlingar

När du skickar brev eller e-post till Räddningstjänsten Väst lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar. Detta gäller även om du ansöker om tillstånd, larmtjänster eller på annat sätt lämnar in några uppgifter till oss.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om personen tydligt kan urskiljas på bilden.

Dataskyddsförordningen (träder i kraft den 25 maj 2018) gäller för behandling av personuppgifter som helt eller delvis görs med hjälp av datorer.

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som Räddningstjänsten Väst gör med dina personuppgifter. Några exempel på vad som kan räknas som behandling av personuppgifter är insamling, lagring, registrering, spridning och bearbetning av personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES.

Ändamål

När vi behandlar dina personuppgifter måste vi ha ett tydligt ändamål för att få göra det. Vid ett tillståndsärende eller ett tillsynsärende behandlar vi dina personuppgifter med ändamålet att utföra myndighetsutövning. När du skickar ett e-postmeddelande till oss behandlar vi dina personuppgifter med ändamålet att kunna ge dig ett bra svar på din fråga. När vi skriver avtal med dig i till exempel ett larmtjänstärende gör vi det för att kunna uppfylla avtalets villkor.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av de lagliga grunder som definieras i dataskyddsförordningen. Med vilka lagliga grunder vi behandlar uppgifterna beror på i vilken typ av ärende behandlingen sker. I exempelvis ett tillståndsärende behandlar vi dina uppgifter enligt grunden myndighetsutövning och i ett larmtjänstärende är det på avtalsgrund. Som myndighet blir mycket av den kommunikation som kommer in till oss allmän handling och måste därför behandlas enligt offentlighetsprincipen.

Information

Enligt dataskyddsförordningen ska vi informera dig, som lämnar personuppgifter till våra verksamheter, om hur dessa uppgifter kommer att användas. Dina personuppgifter sparas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller och innebär att dina uppgifter kan komma bevaras för arkivändamål enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782).

Personuppgifterna kommer inte i normalfallet att föras över till tredje land utan hanteras inom EU. I de fall personuppgifterna förs över till tredje land kommer du få information om det.

Kakor

För att göra det lättare för dig att använda vår hemsida och för att vi ska kunna göra sidan bättre använder vi oss av filer som kallas kakor. Dessa kakor lagras tillfälligt på din enhet.

Det lagras kakor på rvast.se av två system, Google Analytics och Onclick CMS.

Google Analytics lagrar sex olika kakor för att generera statistik enligt nedan:
  • __utma som lagras i två år:
Används för att särskilja användare och webbläsarsessioner.
  • __utmt som lagras i tio minuter:
Används för att bromsa antalet webbläsarfrågor.
  • __utmb som lagras i 30 minuter:
Används för att om det är en ny användare eller en ny webbläsarsession.
  • __utmz som lagras i sex månader:
Används för att lagra information om hur användaren anlände till hemsidan. Till exempel om användaren klickade på en länk för att besöka rvast.se eller om adressen skrevs in manuellt i adressfältet.
  • _ga som lagras i två år:
Används för att särskilja användare.

OnClick lagrar två kakor för att generera statistik enligt nedan:
  • PHPSESSID lagras tills webbläsaren stängs:
Sparar användarens sessions-ID.
  • statcookie_wwwrvastse_1 lagras i tio år:
Besöksstatistik i OnClick.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Direktionen för Räddningstjänsten Väst är personuppgiftsansvarig.

Du kan kontakta direktionen på följande sätt:
Adress: Stormhallsvägen 1, 432 32 Varberg
E-post: rvast@rvast.se
Telefon: 010-219 30 00

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud utses av direktionen. Dataskyddsombudet ska självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Ombudet ska även hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Dataskyddsombudet ska bistå nämnden eller styrelsen med utbildning och information om dataskyddsförordningen.

Räddningstjänsten Väst har tillsammans med Varbergs kommun och Kungsbacka kommun utsett ett gemensamt dataskyddsombud, Kerstin Glittmark, se kontaktuppgifter nedan.

Kerstin Glittmark
E-post: dataskyddsombud@varberg.se
Telefon: 0300-83 40 66

Möjligheten att begära rättelse

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade göra rättelse, radera personuppgifter eller begränsa behandling som rör den registrerade.

Registerutdrag

För att du ska kunna ta reda på om personuppgifter som rör dig behandlas i Räddningstjänsten Västs verksamheter har du enligt dataskydds-förordningen rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter som behandlas i verksamheten. Information ska lämnas skriftligt inom skälig tid.

Om du har lämnat samtycke till att kommunen behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. Du kan hitta våra kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Invändning mot personuppgiftsbehandling

Som registrerad har du rätt att invända mot de personuppgiftsbehandlingar som genomförs. Invändningen, samt skälen för detta, ska i sådana fall lämnas till Räddningstjänsten Västs dataskyddsombud, vilken tar ställning till om invändningen ska avslås eller bifallas. Du kan kontakta dataskyddsombudet genom informationen under rubriken ”Dataskyddsombud” , alternativt längst ner på denna sida.

Dataportabilitet

Som registrerad har du rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att överföra de personuppgifter som Räddningstjänsten Väst har registrerade om dig till en annan personuppgiftsansvarig.

Överföring av personuppgifter

Räddningstjänsten kan komma att dela dina personuppgifter med utförare, leverantörer och andra myndigheter. I de fall där vi delar dina uppgifter med utförare eller leverantörer finns det ett personuppgiftsbiträdesavtal med den externa parten som fastställer att utföraren eller leverantören måste behandla personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen.

Datainspektionen

Datainspektionen är en statlig myndighet som utövar tillsyn över dataskyddsförordningen och kan bland annat göra inspektioner på plats och ställa frågor till de ansvariga på kommunen. Du kan kontakta Datainspektionen om du vill framföra klagomål om hur kommunen hanterar dina personuppgifter. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

Kontaktuppgifter

Räddningstjänsten Väst
E-post: rvast@rvast.se
Telefon: 010-219 30 00

Kerstin Glittmark, dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@varberg.se
Telefon: 0300-83 40 66
Kontaktuppgifter
Räddningstjänsten Väst
Telefon: 010-219 30 00
 
Kerstin Glittmark, dataskyddsombud
Telefon: 0300-83 40 66
Produktion Cityweb