Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Nu kommer trygghetsenkäten till våra kommuner

Under hösten kommer ett antal personer i Varbergs och Falkenbergs kommuner få möjligheten att delta i en enkätundersökning som rör trygghetsfrågor. Det är SCB och MSB som står bakom undersökningen. Syftet är att få en bild av kommuninvånarnas syn på trygghet och säkerhet men också hot och risker.

För Räddningstjänsten Västs del utgör resultatet av undersökningen ett viktigt underlag för hur vi ska prioritera vårt framtida arbete. Resultatet ger oss en bild av inom vilka områden vi ska arbeta främjande och förebyggande, var vi ska satsa våra resurser.

Deltagarna slumpas fram. Totalt kommer 43 600 personer, mellan 18 och 79 år, runt om i Sverige få möjlighet att besvara enkäten. Frågeställningarna delas in i följande områden; olyckor, samhällsstörningar, informationssäkerhet och förväntningar på samhället. Statistiska centralbyrån, SCB, har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Ditt deltagande är helt anonymt. Undersökningen pågår mellan veckorna 36 till och med 47.

Vi ser positivt på undersökningen och hoppas att du som blir utvald väljer att svara på den. Vi strävar efter ett tryggare samhälle för alla där antalet oönskade händelser minskar. För att nå dit behöver vi veta hur ni kommuninvånare ser på er egen trygghet och säkerhet men också vad ni upplever är hot och risker.

Läs mer om trygghetsenkäten här.

Tack för att du bidrar till ett tryggare samhälle!
Produktion Cityweb