Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Läs mer om detta nedan.

Sevesoverksamhet 
Sevesoverksamhet omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle. Gränsmängden varierar beroende på de olika kemikaliernas egenskaper. Inom vårt geografiska område finns det tio verksamheter som innefattas av ”lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor”, även kallad Sevesolagstiftningen. Två av anläggningarna omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå - Ringhals AB och Södra Cell Värö.

Här kan du läsa Kommunens plan Seveso högre nivå.

Plan som omfattas av krav enligt Kap 2 4§ farlig verksamhet
Våra medlemskommuner, Varberg och Falkenberg, har givit oss uppdrag att ansvara för att kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor uppfylls. Planens syfte är att på ett kortfattat sätt beskriva risker i verksamheterna samt hur vi tillsammans med förebyggande åtgärder har planerat för att vid en händelse kunna hantera räddningsinsatser och hur de resurser som kan behövas ska samordnas samt hur allmänheten ska varnas och informeras.

Här kan du läsa Planen för verksamheter som omfattas av krav enligt Kap 2 4§ farlig verksamhet här.

Produktion Cityweb