Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Skärpt kontroll över explosiv vara – förändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor

Den 1 augusti träder ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva (LBE) varor i kraft. Som en följd av detta införs samtidigt flera ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE). Syftet med ändringarna är att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. 

De nya reglerna består av flera ändringar i LBE med tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter, eller har inflytande över sådana verksamheter. Verksamheter som redan idag har tillstånd för explosiva varor påverkas även av förändringarna. 

Krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare och föreståndare
En stor förändring i LBE är kravet att tillståndspliktig verksamhet ska anmäla de personer som avses få delta i verksamhet med hantering, överföring, import eller export av explosiva varor till tillståndsmyndigheten. De anmälda personerna kommer därefter att prövas med avseende på lämplighet att arbeta med explosiva varor och godkännas av tillståndsmyndigheten. Detta godkännande är en förutsättning för att personer ska få delta i verksamheten.

När tillståndshavare är juridisk person, ska personer i ledningsbefattning som har inflytande över verksamheten med explosiv vara anmälas och prövas avseende lämplighet på samma sätt som ovan.

Övergångsperiod för anmälan och prövning av deltagare i verksamheter som har ett gällande tillstånd samt ansökan om nytt tillstånd
Från 1 augusti gäller en sexmånaders övergångsperiod där samtliga verksamheter som har gällande tillstånd behöver anmäla samtliga deltagare och föreståndare för godkännande vilket är en förutsättning för att få fortsätta arbeta med explosiva varor.

Ytterligare en ny regel införs med ändrade krav för att få fortsätta driva en verksamhet under handläggningstiden av ett nytt tillstånd. Ansökan om nytt tillstånd ska lämnas senast 4 veckor innan det gamla löper ut för att få fortsätta verksamheten enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden. 

För vilka gäller anmälningsplikten?
Anmälningsplikten gäller de verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor av begärlighetsgraderna (MSBFS 2019:1):
  • A, mycket stöldbegärliga
  • B, stöldbegärliga
För verksamheter som har tillstånd enbart för explosiva varor av begärlighetsgrad C, fyrverkerier som får säljas till allmänheten eller krockkuddar och annan fordonspyroteknik, behöver som förut endast anmäla föreståndare.

Giltighetstid för tillstånd
En ändring i reglerna om giltighetstid för tillstånd införs i LBE: Tillstånd som beslutas av en kommun får gälla i högst tre år.

Mer information om förändringar i LBE samt FBE och hur det påverkar just din verksamhet hittar du på MSB:s webbplats.

Produktion Cityweb