Prideflaggan - en räddningstjänst för alla

En räddningstjänst för alla

Vi arbetar för och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla, en arbetsplats som respekterar och accepterar allas lika värde och olikheter. Vi bejakar olikheter och ser dem som en tillgång i vår verksamhet. Hos oss råder nolltolerans mot kränkningar och trakasserier.

2016 tog Räddningstjänsten Västs direktion fram policyn En räddningstjänst för alla. Den beskriver vår inriktning i mångfaldsarbetet, däribland att vi i vår organisation ska spegla de olikheter som finns i samhället. Mångfaldsarbetet är långsiktigt och det kommer vara en viktig fråga och ett viktigt arbete internt en lång tid framöver.

Räddningstjänsten Väst ska aktivt arbeta med jämställdhet och likabehandling. Genom en arbetsmiljö som tar till vara på människors olikheter utvecklas verksamheten för att bättre möta omvärlden. För att motverka diskriminering ska vårt arbete med allas lika värde genomsyra hela vår verksamhet, såväl internt som externt. Arbetet ska främja lika rättigheter/möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla ska behandlas jämlikt och med respekt.

Inom Räddningstjänsten Väst har vi följande utvecklingsmål:

Andelen kvinnliga brandmän i jour ska vara minst 25% år 2025.
Andelen kvinnliga brandmän i beredskap ska vara minst 15% år 2025.

Senast publicerad:

NJR

Räddningstjänsten Väst är medlemmar i Nätverket jämställd räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna.

Senast publicerad: