Integritet

När du skickar brev eller e-post till Räddningstjänsten Väst lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar. Detta gäller även om du ansöker om tillstånd, larmtjänster eller på annat sätt lämnar in några uppgifter till oss.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om personen tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som Räddningstjänsten Väst gör med dina personuppgifter. Några exempel på vad som kan räknas som behandling av personuppgifter är insamling, lagring, registrering, spridning och bearbetning av personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES.

Ändamål

När vi behandlar dina personuppgifter måste vi ha ett tydligt ändamål för att få göra det. Vid ett tillståndsärende eller ett tillsynsärende behandlar vi dina personuppgifter med ändamålet att utföra myndighetsutövning. När du skickar ett e-postmeddelande till oss behandlar vi dina personuppgifter med ändamålet att kunna ge dig ett bra svar på din fråga. I till exempel ett larmtjänstärende gör vi det för att kunna uppfylla avtalets villkor.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av de lagliga grunder som definieras i dataskyddsförordningen. Med vilka lagliga grunder vi behandlar uppgifterna beror på i vilken typ av ärende behandlingen sker. I exempelvis ett tillståndsärende behandlar vi dina uppgifter enligt grunden myndighetsutövning och i ett larmtjänstärende är det på avtalsgrund. Som myndighet blir mycket av den kommunikation som kommer in till oss allmän handling och måste därför behandlas enligt offentlighetsprincipen.

Information

Enligt dataskyddsförordningen ska vi informera dig, som lämnar personuppgifter till våra verksamheter, om hur dessa uppgifter kommer att användas. Dina personuppgifter sparas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller och innebär att dina uppgifter kan komma bevaras för arkivändamål enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782).

Personuppgifterna kommer inte i normalfallet att föras över till tredje land utan hanteras inom EU. I de fall personuppgifterna förs över till tredje land kommer du få information om det.

Kakor

För att göra det lättare för dig att använda vår hemsida och för att vi ska kunna göra sidan bättre använder vi oss av filer som kallas kakor. Dessa kakor lagras tillfälligt på din enhet.

Det lagras kakor på rvast.se av Onclick CMS.

OnClick lagrar två kakor för att generera statistik enligt nedan:

  • PHPSESSID lagras tills webbläsaren stängs:

Sparar användarens sessions-ID.

  • statcookie_wwwrvastse_1 lagras i tio år:

Besöksstatistik i OnClick.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Direktionen för Räddningstjänsten Väst är personuppgiftsansvarig.

Du kan kontakta direktionen på följande sätt:
Adress: Stormhallsvägen 1, 432 32 Varberg
E-post: rvast@rvast.se
Telefon: 010-219 30 00

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud utses av direktionen. Dataskyddsombudet ska bistå nämnden eller styrelsen med utbildning och information om dataskyddsförordningen.

Räddningstjänsten Väst har tillsammans med Varbergs kommun och Kungsbacka kommun utsett ett gemensamt dataskyddsombud, Karin Malmsten, se kontaktuppgifter nedan.

Karin Malmsten

E-post: dataskyddsombud@varberg.se

Telefon: 0300-83 40 66

Möjligheten att begära rättelse

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade göra rättelse, radera personuppgifter eller begränsa behandling som rör den registrerade.

Registerutdrag

För att du ska kunna ta reda på om personuppgifter som rör dig behandlas i Räddningstjänsten Västs verksamheter har du enligt dataskydds-förordningen rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter som behandlas i verksamheten. Information ska lämnas skriftligt inom skälig tid.

Om du har lämnat samtycke till att Räddningstjänsten Väst behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. Du kan hitta våra kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Invändning mot personuppgiftsbehandling

Som registrerad har du rätt att invända mot de personuppgiftsbehandlingar som genomförs. Invändningen, samt skälen för detta, ska i sådana fall lämnas till Räddningstjänsten Västs dataskyddsombud, vilken tar ställning till om invändningen ska avslås eller bifallas. Du kan kontakta dataskyddsombudet genom informationen under rubriken ”Dataskyddsombud” , alternativt längst ner på denna sida.

Dataportabilitet

Som registrerad har du rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att överföra de personuppgifter som Räddningstjänsten Väst har registrerade om dig till en annan personuppgiftsansvarig.

Överföring av personuppgifter

Räddningstjänsten kan komma att dela dina personuppgifter med utförare, leverantörer och andra myndigheter. I de fall där vi delar dina uppgifter med utförare eller leverantörer finns det ett personuppgiftsbiträdesavtal med den externa parten som fastställer att utföraren eller leverantören måste behandla personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen.

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är en statlig myndighet som utövar tillsyn över dataskyddsförordningen och kan bland annat göra inspektioner på plats och ställa frågor till de ansvariga på kommunen. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du vill framföra klagomål om hur Räddningstjänsten Väst hanterar dina personuppgifter. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Senast publicerad:

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig

Direktionen Räddningstjänsten Väst
Stormhallsvägen 1, 432 32 Varberg
rvast@rvast.se
010-219 30 00

Dataskyddsombud

Karin Malmstem
dataskyddsombud@varberg.se
0300-83 40 66

Integritetsskyddsmyndigheten

Hemsida Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: