Vår verksamhet

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund vars uppgift är att verka för skydd mot oönskade händelser inom Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vi arbetar inom ett brett område som sträcker sig från traditionell räddningstjänst till förebyggande och krisberedskap.

Räddningstjänsten Väst driftsattes 1 januari 2013. Den politiska styrningen för förbundet utgörs av direktionen som består av ledamöter från de båda medlemskommunerna Varberg och Falkenberg. Medlemskommunerna ger förbundet uppdrag i form av ett ägardirektiv. Detta direktiv utgör sedan underlag för förbundets Handlingsprogram som innehåller en beskrivning av hur det avser lösa sitt uppdrag som är skydd mot oönskade händelser.

Förbundet ansvarar för de båda kommunernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor och stödjer dem i andra, däribland kommunernas skyldigheter enligt lag om extraordinära händelser, det brottsförebyggande arbetet, folkhälsoarbetet och i plan- och byggprocessen.

Vår målsättning är att antalet oönskade händelser ska minska. Detta gör vi bland annat genom utbildning, information och tillsyn. Om en oönskad händelse trots allt inträffar är målet att responstiderna ska minska genom fler mindre räddningsenheter som är spridda över förbundets verksamhetsområde och ett stort frivilligt engagemang från allmänheten.

Syftet

Förbundet ska vara en aktiv samhällsaktör som effektivt driver, leder och utvecklar det samlade skyddet mot oönskade händelser. Verksamheten ska bedrivas effektivare än när ansvaret var fördelat på flera händer och i två kommuner.

Slogan

Alltid, tryggt och nära!

Förhållningssätt

Professionellt och nytänkande.

Professionellt - Vi har en ständig strävan att styras av det som – på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Det innebär att tillsammans med kunskap visa omtanke, öppenhet och ett gott personligt bemötande.

Nytänkande - Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför ska utveckling och ständiga förbättringar vara en ständigt närvarande fråga i våra verksamheter. Nytänkande kräver kunskap, inspiration, mod, fl exibilitet och mångfald.

Karta över Räddningstjänsten Västs verksamhetsområde

Räddningstjänsten Väst har verksamhet på tio orter i de två kommunerna; Varberg, Falkenberg, Kungsäter, Skällinge, Väröbacka, Veddige, Tvååker, Vessigebro, Fegen och Ullared.

Senast publicerad:

Senast publicerad: