Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

En räddningstjänst för alla

Räddningstjänsten Väst vill vara en aktiv aktör som vågar förändra och tar till sig ny kunskap. Det är viktigt att vi speglar den ökade mångfalden i samhället och vårt mål är att alla känner sig inkluderade i vår verksamhet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig utvecklingsfråga för
räddningstjänsten ur såväl ett HR- som ett verksamhetsperspektiv. Vi behöver aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning, sett till personalförsörjningen, kompetens och erfarenheter.

Räddningstjänsten Väst ska aktivt arbeta med jämställdhet och likabehandling. Genom en arbetsmiljö som tar till vara på människors olikheter utvecklas verksamheten för att bättre möta omvärlden. För att motverka diskriminering ska vårt arbete med allas lika värde genomsyra hela vår verksamhet, såväl internt som externt. Arbetet ska främja lika rättigheter/möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla ska
behandlas jämlikt och med respekt.

Vi vill vara och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla där vi bejakar mångfald och olikheter. Vi ser att detta är något som berikar och utvecklar oss. Att vi speglar samhället gör oss till en bättre samhällsaktör.

Inom Räddningstjänsten Väst har vi en policy med följande utvecklingsmål:
  • Andelen kvinnliga brandmän i jour ska vara minst 25% år 2025.
  • Andelen kvinnliga brandmän i beredskap ska vara minst 15% år 2025.

Räddningstjänsten Väst arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling. 
NJR
Under 2021 är RVäst värd för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) som verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur. Vårt arbete kommer inom denna ram vara drivande i olika aktiviteter med fokus på frågor som rör området likabehandling.
Pride-flaggan
Färgerna i pride-flaggan står för:
Röd - står för livet
Orange - står för helande
Gul - står för solen
Grön – står för naturen
Blå – står för harmoni
Lila – står för anden och själen
Produktion Cityweb