Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet arbetar med natthemtjänst och larmhanteringen för trygghetslarm i Falkenbergs kommun.


Undersköterskorna i Trygghetsteamet arbetar tillsammans med en kollega i en så kallad Trygghetspatrull. Det är sammanlagt sex stycken patruller ute från Trygghetsteamet varje natt och under dag- kvällstid åker två bilar på trygghetslarm. Trygghetsteamet kör runt i hela kommunen dygnets alla timmar. 


Trygghetsteam

Trygghetslarmskunderna är en grupp som ofta förekommer i skade-statistiken för bland annat fall, brand och våld i hemmet. Detta är ett avgörande motiv för RVäst till att arbeta mer med natthemtjänst och trygghetslarm då det ger möjligheten att förebygga dessa oönskade händelser.


Trygghetsteamet arbetar mot oönskade händelser och för trygghet, både hos sina kunder och för samhället i stort. De fyra delarna i deras uppdrag kallas grunduppdrag, preventivt arbete, trygghetsskapande arbete och första insatsperson.


Grunduppdrag

Grunduppdraget består i att både tillhandahålla hemtjänst på natten i båda kommunerna samt att svara på och åka på trygghetslarm. Uppdraget omfattar även utsättning och hantering av trygghetslarmen.


Utvecklingen av grunduppdraget sker i samarbete med respektive kommun. Det rör både rutiner och teknik för dokumentation och uppföljning samt fortbildning inom kärnområden för omsorg och vård.


Teknikutvecklingen är en viktig komponent inför framtiden inom verksamheten och ramen för grunduppdraget. Fjärrtillsyn, digitalisering och fler gränssnitt mot e-hälsa är tydliga delar där RVäst och kommunerna samverkar.
Preventivt arbete

En av huvudanledningarna till samordningen av denna verksamhet och övergången till RVäst är möjligheten att stärka det preventiva arbetet mot oönskade händelser hos de kunder och brukare som trygghetsteamet är i kontakt med. De huvudområden som RVäst inriktar sig på i samverkan med Falkenbergs kommun är fall, brand, suicid samt våld i nära relationer.


Genom att förse medarbetarna med utbildning inom de fyra huvudområdena kan trygghetsteamets personal uppmärksamma och identifiera risker och behov hos kunderna.


Trygghetsskapande arbete

Trygghetsteamets nattpatruller är ute och rör sig i kommunerna när största delen av samhället sover. De ser saker som annars inte uppmärksammas alternativt upptäcks senare. Kopplingen till RVästs Kommunsamordnings-central, KSC, gör att de kan bidra till en ökad trygghet i samhället. Genom KSC nås de kommunala jourerna och beredskaperna samt nätverken till övriga skadeavhjälpande verksamheter och myndigheter. Det kan handla om en översvämning eller ett träd som fallit över vägen där en jour kan kontaktas och avhjälpning kan påbörjas i ett tidigt skede. Omsorg om skadad eller riskutsatt person i form av omplåstring, samtal till anhörig eller i allvarligare fall larmning av ambulans är ett annat exempel.


Första insatsperson

RVäst operativa inriktning är tidig respons och att bygga resurser på skadeplatsen. Ett led i detta är det fjärde spåret i trygghetsteamet – Första insatsperson. Genom att patrullerna förses med RAKEL-radio med positionering samt enklare inledande förmåga avseende brand och första hjälpen finns det ytterligare tio resurser under natten som kan aktiveras för att tidigt göra en första insats för att hjälpa en skadedrabbad.


Med dynamisk resurshantering i utalarmeringsskedet – där utalarmeringen från SOS utgår från vem som är närmst– kommer en nattpatrull snabbt kunna ta sig till en brand i orten eller trafikolyckan på samma väg samt kunna använda en defibrillator på ett hjärtstillestånd. 


Produktion Cityweb