Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Folkhälsa och trygghet

Folkhälsouppdraget i Varbergs kommun består av att leda och samordna Folkhälso- och trygghetsrådet samt Trygg i Varberg (TiV). I arbetet ingår även att stödja kommunen i tygghetsarbetet och i det brotts- och drogförebyggande arbetet.

Uppdraget bygger främst på en överenskommelse, som tas fram vart fjärde år, mellan kommunen, polisen och regionen. Till överenskommelsen hör en handlingsplan med främjande och förebyggande insatser. Huvuddelen av vårt uppdrag innebär att driva, samarbeta och samverka i dessa insatser tillsammans med andra aktörer. Insatserna kan du läsa i Handlingsplan 2018-2021.

Sammanfattningsvis innebär uppdraget att vara:
  • Samordnare för Trygg i Varberg.
  • Kommunal samordnare för trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor.
  • Kommunal samordnare för drogförebyggande frågor .
Trygg i Varberg är ett nätverk för samverkan i folkhälso- och trygghetsfrågor.

Arbetet sker inom respektive förvaltning/organisation. Det drivs och samordnas genom TiV, som är tillsatt av Folkhälso- och trygghetsrådet. Vår samverkan utgår från de globala hållbarhetsmålen, framförallt aspekter som berör den sociala dimensionen. Fokus ligger på det främjande och förebyggande perspektivet, allt ifrån den fysiska miljöns utformning till insatser riktade till såväl barn och unga som till seniorer. 

Trygg i Varberg

Trygg i Varberg (TiV) är ett nätverk för samverkan i folkhälso- och trygghetsfrågor. I nätverket finns representation från Varbergs kommun, polisen i Varberg, Region Halland genom Lokal nämnd Varberg samt Räddningstjänsten Väst. Kontaktpersonerna som ingår i samverkansnätverket utses av förvaltningschef eller motsvarande.

Fokusområden för perioden 2018-2021
• Barn och ungas fysiska- och psykiska hälsa
• ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
• Trygghet och säkerhet

En kan inte göra allt. 
Alla kan göra något. 
Tillsammans kan vi göra mycket!
Överenskommelse
Här finner du aktuell överenskommelse mellan kommun, polis och Varbergsnämnden (period 2018-2021). 

Handlingsplan 2018-2021.  

Lägesbild 2017 ligger som grund för överenskommelsen med tillhörande handlingsplan. 
Produktion Cityweb