Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Folkhälsa och social hållbarhet

Räddningstjänsten Väst arbetar för att främja och stärka folkhälsan bland invånarna i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Folkhälsobegreppet innefattar befolkningens hälsa som helhet eller inom olika grupper. 

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt och stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I ett socialt hållbart samhälle har alla människor oavsett kön, ålder, socioekonomisk och etnisk tillhörighet samma möjligheter att ta del av det goda samhället. Det är en grundförutsättning för ett välfungerande samhälle med sund livsmiljö och god tillväxt. En god folkhälsa är en viktig aspekt i ett socialt hållbart samhälle. Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Inom folkhälsa och social hållbarhet skiljer sig uppdragen till Räddningstjänsten Väst åt från respektive kommun. Gemensamt är att det i båda kommunerna finns en samverkansgrupp för frågor som rör folkhälsa, trygghetsfrämjande samt brottsförebyggande verksamhet. I Varberg heter gruppen Folkhälso- och trygghetsrådet och i Falkenberg heter den Rådet för social hållbarhet. Räddningstjänsten Väst ingår i respektive råd tillsammans med kommunen, polisen och Region Halland. 

Inom området folkhälsa och social hållbarhet arbetar vi bland annat med att utbilda pedagoger i förskola och skola i syfte att öka barns och elevers välmående och stärka lärandet. Vi arbetar också med föräldrastöd för att stödja föräldrarna i sin roll som förälder. I Falkenberg anordnas föreläsningar i Trygga Falkenberg – Föräldrar emellan som vänder sig till alla som är föräldrar och till andra som har barn och ungdomar i sin närhet. Trygga Falkenberg – Föräldrar emellan har en Facebook-sida där kommande föreläsningar presenteras. I Falkenberg finns det även en hemsida där information som rör föräldraskapet har samlats kallad Föräldrar i Falkenberg.

Brotts- och drogförebyggande arbete ingår också i folkhälsa och social hållbarhet. Vår upplevelse av trygghet är avgörande för vår trivsel, vårt beteende och vår hälsa. Inom brotts- och drogförebyggande arbetar vi i nära samarbete med kommunen, polisen och Region Halland. Båda kommunerna har tecknat samverkan avtal med polisen, länk. 

Räddningstjänsten Väst samverkar med polisen i arbetet kring trygghet och trivsel i bostadsmiljön genom Grannsamverkan. Grannsamverkan syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Utvecklingsledare hos Räddningstjänsten Väst är utsedd samordnare och kontaktperson för Varbergs kommuns arbete med folkhälsa och social hållbarhet. Folkhälsoutvecklarna hos Räddningstjänsten Väst arbetar med att samordna Falkenbergs kommuns arbete med folkhälsa och social hållbarhet. 

Tillbaka till Säkerhet och folkhälsa

Produktion Cityweb