Visselblåsarfunktion

I vår visselblåsarfunktion kan du anonymt lämna en rapport om du misstänker ett allvarligt missförhållande i vår verksamhet. Rapporterna utreds av ett externt och oberoende företag.

Vad är en visselblåsning och varför har Räddningtjänsten Väst funktionen?

Vi är måna om att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroendeför oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och förhindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Den som misstänker en oegentlighet som strider mot lag eller interna bestämmelser ska kunna rapportera om detta utan rädsla för repressalier.

Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare och andra med en arbetsrelation till Räddningstjänsten Väst, rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden. Det som rapporteras kan exempelvis handla om:

 • allvarliga säkerhetsbrister
 • bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • muta eller korruption
 • jäv eller att närstående gynnas
 • stöld eller annat lagbrott
 • systematiska tjänstefel.

Visselblåsarfunktionen har införts med stöd av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, som bland annat innehåller skydd för den som visselblåser.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstankar om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du i stället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till HR-strateg eller en facklig företrädare.

Visselblåsarfunktionen får inte användas för att rapportera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Vem kan anmäla via visselblåsarfunktionen?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • anställda

 • volontärer och praktikanter

 • personer som söker jobb, praktik eller volontärplats hos oss

 • personer som utför arbete under vårt kontroll och ledning eller som står tillförfogande för sådant arbete

 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag, till exempel konsulter
 • personen som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av information under tiden i verksamheten.

Du som anmäler är skyddad

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Räddningstjänsten Väst att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Skyddet gäller inte heller om det du rapporterar om inte kvalificerar sig som en visselblåsning.

Meddelarfriheten gäller

Visselblåsarlagen påverkar inte din rätt att använda den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Den innebär i korthet att du som medarbetare som huvudregel har rätt att lämna uppgifter till en journalist i syfte att de ska publiceras i media.

Så går du till väga för att visselblåsa

Räddningstjänsten Väst anlitar företaget Qnister AB som på vårt uppdrag tar emot visselblåsarrapporter. Du kan lämna din rapport via Qnisters digitala system. Rapporten kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. För att säkerställa din anonymitet bör du skriva av länken istället för att klicka på den, alternativt scanna QR-koden nedan. Av anonymitetsskäl bör du inte heller använda Räddningstjänsten Västs dator, mobiltelefon eller nätverk vid anmälan.

Länk: https://whistle.qnister.com/rvast

Se QR-kod nedan.

Visselblåsarfunktion

Om du inte vill använda det digitala systemet kan du ringa Qnister och förmedla din rapport muntligen via telefon eller boka ett personligt möte, ring 036-330 07 41.

Vad händer sedan?

Qnister tar emot din rapport, bedömer om den uppfyller kriterierna för att skyddas enligt visselblåsarlagen och bekräftar att din anmälan tagits emot inom sju dagar.

Din rapport överlämnas i dess helhet till Räddningtjänsten Väst där en utredningsgrupp utreder händelsen. Gruppen försöker ta reda på vad som hänt och kan föreslå åtgärder. Du får återkoppling på din anmälan inom tre månader.

Om din anmälan inte bedöms omfattas av visselblåsarlagen, det vill säga att den inte faller inom visselblåsarfunktionen ram, överlämnas det till den verksamhet som är berörd.

Vem får veta att jag har visselblåst?

Som visselblåsare har du möjlighet att välja att vara anonym genom att inte lämna uppgifter som avslöjar din identitet. I många fall blir är det dock lättare att utreda och åtgärda ett missförhållande om den som utreder vet vem det är som lämnar uppgifter.

Som utgångspunkt är det bara personerna i utredningsgruppen och Qnister som har tillgång till de uppgifter du rapporterar. För att det som rapporteras ska kunna utredas och åtgärdas kan dock uppgifter lämnas vidare inom Räddningstjänsten Väst eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers identitet kan avslöjas för exempelvis polisen, om det behövs för att utreda ett brott.

Det är bara uppgifter som är absolut nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare.

Sekretessen gäller inte om du rapporterar avsiktligt osant eller gör dig skyldig till brott genom visselblåsningen.

Läs mer på Personuppgiftshantering vid visselblåsarärenden.

Senast publicerad:

Länk

https://whistle.qnister.com/rvast

Senast publicerad: