Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Regler för tillfällig övernattning

På senare tid har det blivit allt vanligare att skolor, idrottshallar och liknande lokaler i kommunerna används vid tillfällig övernattning vid exempelvis lägerverksamhet. För detta finns särskilda regler och anmälan ska göras till räddningstjänsten. 


Övernattning kan tillåtas ske i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet. Detta kallas för tillfällig övernattning och innebär att brandskyddet inte är dimensionerat för att det ska ske övernattning i dessa lokaler. Lokaler som är vanliga vid tillfällig övernattning är skolor, förskolor och idrottshallar. Detta dokument gäller därför inte hotellverksamhet eller vandrarhem som har högre krav på sig än nämnda typer av lokaler.

Om en lokal, exempelvis en bygdegård eller idrottshall, vill ha återkommande övernattningar ska en brandskyddsdokumentation redovisas för räddningstjänsten. I brandskyddsdokumentationen ska det tydligt framgå att lokalen/byggnaden är anpassad för övernattning.

För att få övernatta i lokaler som normalt inte används som övernattnings-lokaler ska man följa reglerna på denna sida och göra en anmälan till räddningstjänsten. Anmälan görs via e-tjänsten eller genom att ansvarige fyller i anmälningsblanketten och skickar den via e-post till oss. Anmälan ska vara räddningstjänsten tillhanda senast tre veckor innan övernattningen äger rum.

1. Lagstiftning och tolkningar 

Det som anges på denna sida är utdrag och tolkningar av gällande lagstiftning och regler inom området.

Följer ni givna anvisningar uppfyller ni grundläggande krav. Tänk dock på att er egen ambitionsnivå gärna får vara högre än så. Om det inte finns möjlighet att följa reglerna i sin helhet ska kontakt upprättas med räddningstjänsten för dialog.

2. Kravnivåer

Dessa regler är framtagna för att kunna ge anvisningar över vad som krävs av en lokal som ska användas för tillfällig övernattning samt vad som krävs av de som övernattar. Kraven på lokalen delas in i två nivåer: 
  • Kravnivå 1 gäller för övernattning för maximalt 30 personer.
  • Kravnivå 2 gäller för övernattning för fler än 30 personer.

Om möjligt ska övernattning i markplan med utrymning direkt till det fria väljas framför övernattning på annat våningsplan!

3. Utrymning 

Utrymningsmöjlighet vid brand, eller annat nödläge, är alltid av högsta prioritet för er säkerhet!

Det ska finnas möjlighet att ta sig ut via minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar. Det kan vara dörrar ut i det fria som finns i fasad eller som nås via korridor eller trapphus. I vissa fall kan en av vägarna ut vara via fönster, se nedan.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lös inredning, exempelvis stolar och bord, samt brännbart material, till exempel väskor och kartonger.

Dörrar i utrymningsvägen ska kunna öppnas lätt och utan nyckel. Förvaring kan ske i outnyttjade rum som är låsta eller i ena sidan av övernattnings-rummet. Alla outnyttjade rum ska vara låsta och varje utrymningsväg ska förses med vägledande markeringar. Uppdaterad utrymningsplan ska finnas tillgänglig.

3.1 Kravnivå 1 
Från övernattningsrummet ska det finnas möjlighet att ta sig ut direkt, via korridor eller via trapphus till det fria. 

Fönster kan accepteras som alternativ utrymningsväg ut till det fria. Fönster som utrymningsväg är endast tillåtet om alla som övernattar har en fysisk förmåga som tillåter detta. 

Fönster för utrymning bör vara sidohängda, utåtgående och öppningsbara utan nyckel eller verktyg. Minsta bredd på fönstrets öppning får vara 0,5 meter och minsta höjd på öppningen får vara 0,6 meter. Därtill ska summan av fönsteröppningens bredd och höjd vara minst 1,5 meter. 

Om fönsteröppningens underkant befinner sig mer än 1,2 meter över golvet ska det finnas en invändig trappa eller stege för att underlätta utrymningen, avståndet mellan fönstrets underkant och golvet får dock inte överstiga två (2) meter. Avståndet mellan fönstrets underkant och marken utanför får inte överstiga två (2) meter. 

Belysning i korridorer och utrymningsvägar ska hållas tänd nattetid.

3.2 Kravnivå 2 
Utöver krav enligt kravnivå 1 ska utrymningsvägar ha utrymningsskyltar med belysning med batteriförsörjning vid strömavbrott. Fönster får användas som alternativ utrymningsväg för maximalt 50 personer. Varje enskilt fönster får räknas som utrymningsväg för maximalt 30 personer.

Fönster får endast användas som utrymningsväg om dess underkant inte ligger mer än två (2) meter ovanför marken.

4. Brand- och utrymningslarm 

Ett brand- och utrymningslarm bidrar till att varna för brand och rök i ett tidigt skede av branden. Då kan ni utrymma lokalerna och sätta er i säkerhet. 

Samtliga övernattningsrum med tillhörande utrymningsvägar, korridor och trapphus, ska ha brand- och utrymningslarm.

4.1 Kravnivå 1 
Brandvarnare kan vara ett alternativ om annat larm saknas. De bör dock vara sammankopplade med tråd eller trådlöst. Observera att även utrymningsvägar såsom korridorer ska vara övervakade med rökdetektor. 

Används brandvarnare ska funktionen kontrolleras innan övernattning.

4.2 Kravnivå 2 
Samtliga övernattningsrum med tillhörande utrymningsväg ska vara försedda med heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm enligt gällande regelverk (SBF 110). Rökdetektorer ska finnas i varje övernattnings-rum, i korridorer och i trapphus. 

5. Släckutrustning 

Tillgång till lämplig släckutrustning är en förutsättning för att kunna släcka en mindre brand innan fara uppstår. 

Släckutrustning ska vara placerad på väl synliga och lättåtkomliga platser samt uppmärkta med skylt. Avståndet till närmaste släckutrustning får inte överstiga 25 meter . 

Släckutrustning kan vara handbrandsläckare eller inomhusbrandpost med brandfilt som komplement. Lämplig handbrandsläckare är en 6 kilos pulver- eller 9 liters skumsläckare.

6. Övernattningsrum 

Lämpliga lokaler för övernattning är klassrum, matsalar, gymnastiksalar och liknande utrymmen. 

Rum som innehåller brandfarlig vara, kemikalier eller liknande ämnen som innebär förhöjd risk får inte användas för övernattning. Likaså bör inte slöjdsalar eller rum som innehåller motsvarande utrustning användas som övernattningsrum. 

Se till att det inte blir för trångt i utrymmet ni använder för övernattning. Ett riktvärde är 3- 4 kvadratmeter per övernattande person. Tänk på att det totala antalet personer även påverkar kravnivån enligt punkt 3 ovan.

7. Organisation 

Det ska finnas en säkerhetsansvarig för varje övernattningsställe som dessutom finns på plats. 

Rutiner ska finnas för hur utrymning och larmning går till vid en eventuell brand. 

Telefon för att larma SOS Alarm 112 ska finnas tillgänglig för samtliga som använder sig av lokalerna. Telefon för larmning förses med skylt "vid nödsituation ring 112" eller motsvarande formulering. Tänk på att vissa fasta telefoner kan kräva prefix för att nå utgående linje, exempelvis 0 eller 9. 

Ordningsregler ska finnas uppsatta i samtliga övernattningsrum. 

Fastighetsägaren, eller den som förmedlar uthyrningen, ska tillsammans med den säkerhetsansvarige gå igenom förutsättningar och anvisningar för brandskyddet inför övernattningen.

7.1 Kravnivå 1 
Säkerhetsansvarig ska: 
  • vara myndig 
  • vara svensktalande 
  • ha god kännedom över använda lokaler, brandskydd och utrymningsvägar 
  • ha en komplett förläggningsplan där det bland annat framgår vilka lokaler som används och antalet personer som finns i respektive övernattningsrum. 
Säkerhetsansvarig ska tillse att:
  • samtliga övernattande vet var telefon för larmning finns och hur SOS Alarm 112 nås 
  • samtliga övernattande vet var återsamlingsplatsen är 
  • regelbundna brandskyddskontroller genomförs före och under övernattning 
  • varje deltagargrupp informeras angående utrymning, brandsäkerhet och ordningsregler enligt punkt 7.3 nedan.
7.2 Kravnivå 2 
Säkerhetsansvarig ska uppfylla det som står under 7.1 Kravnivå 1 samt tillse att det finns minst en vaken vakt för att säkerställa personsäkerhet och allmän ordning. Den säkerhetsansvarige ska säkerställa att samtliga utsedda vakter ges information om hur de ska agera i händelse av brand.

7.3 Information 
Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande av byggnaden. Det är den säkerhetsansvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett språk de förstår. 

Informationen ska minst omfatta följande: utrymningsvägar, rökning, brand- och utrymningslarm, matlagning, sopförvaring, uppsamlingsplats, brandredskap samt ordningsregler. Ett skriftligt informationsblad med ovanstående information bör dessutom delas ut till samtliga lagledare samt anslås i rum för övernattning, se även ordningsregler.

8. Anmälan 

Anmälan ska göras till lokal räddningstjänst senast tre veckor innan övernattningstillfället. För e-tjänst eller blankett, se blåa boxen till höger.

Kontakt
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-219 30 00. 
Ansökan tillfällig övernattning
Ansök via e-tjänst eller blankett
E-tjänst 
Blankett

Vid ansökan via blankett: skicka anmälan via e-post eller via post till Räddningstjänsten Väst, Stormhallsvägen 1, 432 32 Varberg.
Produktion Cityweb