Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Handlingsprogram 

Alla kommuner är skyldiga enligt lag att ha ett handlingsprogram. I dokumentet kan kommuninvånarna läsa vad de kan förvänta sig av sin räddningstjänst, dels förebyggande arbete men också skadeavhjälpande. 


Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun ha ett handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska omfatta så väl kommunernas förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande (räddningstjänst) verksamheten.

 

Syftet med vårt Handlingsprogram är att skapa struktur och samordning i arbetet med skydd mot oönskade händelser och därigenom öka tryggheten genom att minska antalet oönskade händelser och dess konsekvenser i såväl Varbergs som i Falkenbergs kommun. 

 

Syftet är vidare att beskriva för kommuninvånaren vilket skydd som hon/han kan förvänta sig av kommunerna och vilka förväntningar kommunerna har på var och en.

Handlingsprogram RVäst 2016


Referensdokument till Handlingsprogram
 

1. Ägardirektiv RVäst

2. Riskstudie

3. Återskapande av beredskap RVäst

4. Räddningstjänstens insatsförmåga

5. Policy styrning och uppföljning 2015

6. Falkenberg kommuns föreskrifter om rengöring, 2004

7. Varbergs kommuns föreskrifter om rengöringsfrister, 2004

8. Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll

Produktion Cityweb