Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Handlingsprogram 

Alla kommuner är skyldiga enligt lag att ha ett handlingsprogram. Syftet med handlingsprogrammet är att det ska vara ett styrdokument för ett bättre skydd mot olyckor med målet att färre ska omkomma, färre ska skadas och mindre ska förstöras.


Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre ska omkomma, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Kommunerna är skyldiga att ta fram handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser, i vilka det ska formuleras mål som ska syfta till att uppnå de nationella målen. Målen och utformningen av den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor. 


I oktober 2020 så beslutades det om ett antal lagändringar i LSO med syfte att öka styrningen för ett tillfredställande och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Kommunerna har nu krav på sig att på ett tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken förmåga de har att hantera risker för olyckor i kommunen med en tydligare koppling mellan risker och den förmåga som finns för att skapa en positiv effekt för att hindra eller bryta ett skadeförlopp. 


Med anledning av ändringarna i LSO har ett nytt handlingsprogram tagits fram som antogs av den politiska direktionen den 6 december 2021. 


Här kan du ta del av handlingsprogrammet:

Handlingsprogram Räddningstjänsten Väst


Referensdokument till Handlingsprogram (exkluderat föreskrifter från andra myndigheter, överenskommelser och avtal)”

1. Framtidsstudie 2030 Räddningstjänsten Väst, 2018

2. Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst, 2018

3. Styrning och uppföljning Räddningstjänsten Väst, 2015

4. Riskstudie Räddningstjänsten Väst, 2021

5. Räddningstjänsten Västs Tillsynsplan 2021, beslutad 2020

6. Falkenberg kommuns föreskrifter om rengöring (sotning), 2004

7. Varbergs kommuns föreskrifter om rengöringsfrister, 2004

9. Räddningstjänstens förmåga, 2021

10. Riktlinjer för återskapande av beredskap vid pågående insats

11. Riktlinje om brandvattenförsörjning, 2019

12. Operativa grunder RäddSam N, 2016

13. Räddningstjänsten Väst Ledningssystem, 2016


Produktion Cityweb