Campingar

En brand i ett tält, husbil eller husvagn kan sprida sig snabbt – ofta är branden över på några minuter. Det är viktigt att som campinggäst minska risken för att bränder uppstår och sprids.

Uppstår en brand är ett snabbt ingripande väldigt viktigt, när räddningstjänsten kommit till platsen kan det vara för sent. För att minska risken att en brand uppstår och sprider sig bör nedanstående information följas.

Avstånd

Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil, inklusive eventuellt förtält eller liknande.

Det är ditt ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar efterlevs.

Illustrationen visar säkerhetsavstånd på en campingplats. Källa: MSB.

Förekommer avsteg från ovan beskrivning ska verifieringsbara kompenserande åtgärder vidtas och redovisas för räddningstjänsten.

Användning av gasol

Om gasol används för värme eller matlagning är det viktigt att ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt.

Gasol är en mycket brandfarlig gas. Den kan även tränga undan syre vilket leder till risk för kvävning. Det är därför viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen.

För att minska risken för läckage ska slangar och kopplingar kontrolleras. De ska vara hela och ordentligt åtdragna.

Förvara alltid gasolflaskor ståendes. I liggande läge fungerar inte säkerhetsventilen som den ska. Det är även viktigt att förvara gasolflaskor på ett tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns är ett minsta avstånd på 60 centimeter ett bra riktmärke. Om du har gasolutrustningen i husvagn bör du tryckprova utrustningen en gång per år.

Släckutrustning

På campinganläggningen bör det finnas lämplig släckutrustning som är tillgänglig även för campinggästerna. Exempel på lämplig släckutrustning är handbrandsläckare med pulver på minst 6 kilo.

Avståndet mellan släckutrustning och en campingenhet eller ett tält bör inte överstiga 50 meter. Släckutrustningen bör placeras väl synlig och företrädesvis i anslutning till reception eller serviceanläggningar. Markering av släckutrustningen bör ske enligt bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser.

Släckutrustningen bör ses över regelbundet för att kontrollera att den finns på plats och är funktionsduglig.

Information till campinggäster

Campinggästerna bör på lämpligt sätt informeras om brandskyddet. Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för användning av öppen eld och grillning, hur larmning sker vid en brand och var släckutrustning finns.

Tillgänglighet för räddningstjänsten

För att säkerställa att räddningstjänstens fordon kan ta sig fram är det viktigt att vägar inom campingområdet inte är blockerade.

Senast publicerad:

Senast publicerad: