Farlig verksamhet

Inom Varbergs och Falkenbergs kommun finns flera företag som hanterar farliga ämnen. De farliga verksamheter som hanterar särskilt stora mängder farliga ämnen klassas som Sevesoverksamhet. Här samlar vi information till alla som bor, vistas eller har verksamhet som kan bli påverkade om det sker en allvarlig olycka av en så kallad farlig verksamhet eller Sevesoverksamhet.

Skillnaden mellan farlig verksamhet och Sevesoverksamhet

En verksamhet kan vara en farlig verksamhet om den kan orsaka allvarlig skada på människor eller miljö vid en olycka. Exempelvis kan en verksamhet vara en farlig verksamhet om den hanterar stora mängder med farliga ämnen. En del farliga verksamheter som hanterar särskilt stora mängder farliga ämnen omfattas även av Sevesolagstiftningen och kallas därför ofta för Sevesoverksamhet.

Sevesoverksamheter delas in i två olika kravnivåer: kravnivå lägre och kravnivå högre. Det som avgör vilken av kravnivåerna en verksamhet tillhör är vilken typ av farliga ämnen och vilken mängd.

Det är enligt lag Länsstyrelsen, i samråd med räddningstjänst, som beslutar vilka verksamheter som bedöms vara en farlig verksamhet respektive en Sevesoverksamhet.

Vid en allvarlig olycka

Så här informerar och varnar vi

Vid allvarliga olyckor ska allmänheten kunna informeras och informeras. Detta kan göras på två olika sätt:

 • Med hjälp av varnings-SMS som skickas av SOS Alarm till alla personer med mobiltelefoner som befinner sig inom ett riskområde. Det finns två nivåer på meddelanden:
  1. Varningsmeddelande sänds omedelbart när det finns omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom och/eller i miljön.
  2. Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, egendom och/eller miljö.

 • Med hjälp av varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Om allmänheten ska varnas aktiveras VMA (ljudande tyfoner) av SOS Alarm Sverige AB (SOS), räddningstjänsten eller vissa verksamheter. VMA-signalen består av upprepade sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan.


Så här förväntas du agera

 • Vid VMA-signalen ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på riks- eller lokalradion. Vid varnings-SMS så framgår oftast information tillsammans med varningen om hur allmänheten ska agera, vanligtvis gäller samma som vid VMA-signal.
 • VMA-signalen/varnings-SMS ska direkt åtföljas av VMA ”Viktigt meddelande till Allmänheten” i radio och TV med aktuell information, råd och anvisningar till allmänheten.
 • Observera att du som bor eller har verksamhet, i närområde till en Sevesoverksamhet eller farlig verksamhet, kan ha fått riktad information om särskilda åtgärder som ska vidtas i
  händelse av allvarlig olycka.
 • Detta är bra att känna till:
  Varningssignalen VMA med ljudande tyfoner testas regelbundet första måndagen varje kvartal klockan 15:00.
  Signalen VMA ska inte förväxlas med andra typer av signaler som används av verksamheten, exempelvis utrymning av personal från verksamhetens lokaler.

Så här arbetar vi förebyggande för att minimera risken för allvarliga olyckor

För att minimera risken för allvarliga olyckor som orsakar av farliga verksamheter så genomförs tillsyner. Vid tillsynen så är fokus på att se att de farliga verksamhetens skyldigheter att ha tillräcklig beredskap och kunskap vid en olycka eller när det finns överhängande fara för olycka. Om den farliga verksamheten också hanterar brandfarliga eller explosiva varor så tillsynas det också.

Sevesoverksamheter har ytterligare skyldigheter än de verksamheter som enbart är farliga verksamheter. Skyldigheterna enligt Sevesolagstiftningen tillsynas av Länsstyrelsen.

Vi arbetar också förebyggande genom att vi informerar allmänheten utifrån lagkrav, rekommendationer samt annat som vi bedömer kan vara bra att känna till om det sker en allvarlig olycka som orsakas av en så kallad farlig verksamhet eller Sevesoverksamhet.

Planering och övning för räddningsinsatser

Så här planerar vi

Farliga verksamheter och Sevesoverksamheter har risker som innebär att en insats kan bli mer avancerad och kräva mer av räddningstjänstens personal.

Räddningstjänsten Väst har en Kommunal plan för räddningsinsats som inkluderar både farliga verksamheter och de som är Sevesoverksamheter och farliga verksamheter. Den innehåller också information till allmänheten utifrån lagkrav och rekommendationer.

Här kan du ta del av Kommunal plan för räddningsinsats. Pdf, 771.8 kB.

Det finns också mer detaljerade planer för verksamheterna som hos oss kallas för insatsplaner. Insatsplanerna innehåller uppgifter som endast är avsedda för räddningstjänstens operativa insatser och kommuniceras därför inte med allmänheten.

Verksamheterna har också planer för räddningsinsatser. Räddningstjänstens insatsplaner och de verksamheternas egna planer samordnas med syfte att uppnå effektiva räddningsinsatser vid olyckor.

Så här övar vi

För att vara förberedda om en olycka inträffar så är det viktigt att öva. Räddningstjänsten och verksamheterna övar regelbundet enligt lagkrav och rekommendationer.

Information till allmänheten

Räddningstjänsten Väst arbetar med att informera allmänheten utifrån lagkrav, rekommendationer samt annat som vi bedömer kan vara bra att känna till om det sker en allvarlig olycka som orsakas av en så kallad farlig verksamhet eller Sevesoverksamhet.

Informationen till allmänheten återfinns i Kommunal planen för räddningsinsatser. Pdf, 771.8 kB. Det som finns på hemsidan som riktar sig till allmänheten återfinns också i denna plan.

Särskild information

Information ska också lämnas aktivitet till berörd allmänhet och verksamhet i närområde till Sevesoverksamheter högre kravnivå, om de löper risk att bli särskilt påverkade av en olycka hos sådan verksamhet. Informationen ska lämnas regelbundet, minst vart 5e år, samt hållas aktuellt och tillgängligt där emellan. Bedömningar gällande behov av information till allmänheten och verksamhet sker också för de som befinner sig i närområde till Sevesoverksamheter lägre nivå och farliga verksamheter.

Sevesoverksamheter har ett ansvar ta fram information om sin verksamhet och lämna till den kommun där verksamheten ligger. Verksamhetsutövaren ska svara för kostnaderna för den information som ska lämnas till allmänheten.

Tillsyn

Räddningstjänsten genomför tillsyner på farlig verksamhet. Vid en tillsyn så fokuserar tillsynen i huvudsak på den farliga verksamhetens skyldigheter att ha tillräcklig beredskap och kunskap vid en olycka eller när det finns överhängande fara för olycka. Om den farliga verksamheten också hanterar brandfarliga eller explosiva varor så tillsynas det också.

Sevesoverksamheter har ytterligare skyldigheter än de verksamheter som enbart är farliga verksamheter. Skyldigheterna enligt Sevesolagstiftningen tillsynas av Länsstyrelsen.

Senast publicerad:

Kommunal plan för
räddningsinsats

Här kan du ta del av Kommunal plan för räddningsinsats. Pdf, 771.8 kB.

Ägare eller utövare?

Här finns information till dig som ägare eller verksamhetsutövare av farlig verksamhet eller Sevesoverksamheter gällande ansvar och skyldigheter.

Senast publicerad: