Sotning

Räddningstjänsten Väst ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Varbergs och Falkenbergs kommun.

Från den 1 januari 2004 gäller lag (2003:778) om skydd mot olyckor och med denna följer en del förändringar vad gäller sotningen.

  • Sotningen delas upp i två moment, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
  • Det finns möjlighet för enskilda att själva få utföra rengöringen (sota) på sin egen fastighet eller att låta annan behörig utföra rengöringen på sin fastighet.
  • Imkanaler från bostadskök är inte längre föremål för krav på rengöring och brandskyddskontroll.
  • Tidsfristerna för rengöring (sotning) förlängs, vilket innebär att rengöringen (sotningen) inte kommer att ske lika ofta. För tidsfrister se Föreskrift rengöringsfrister. Pdf, 91 kB.

Mer detaljerad information finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll MSBFS 2014-6. Pdf, 193.5 kB.

Imkanaler

Precis som nämnts ovan finns det inte längre ett lagkrav på att du ska rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra för att minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. Du kan utföra rengöringen själv enligt instruktioner för anläggningen eller anlita ett företag.

Egen sotning

Den enskilde fastighetsägaren kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning eller att låta annan sotare än kommunens utföra rengöringen. Detta måste dock ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Ansökan om dispens görs på nedanstående blankett och skickas in till: Räddningstjänsten Väst, Stormhallsvägen 1, 432 32 Varberg.

Dispensansökan om att sota själv Pdf, 314.6 kB.

Här hittar du ansökan om att låta annan behörig sotare utföra rengöring (sotning).
Ansökan om att låta annan behörig sotare utföra rengöring (sotning) Pdf, 58.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att denna möjlighet endast gäller rengöringsmomentet medan brandskyddskontrollen fortfarande ska utföras genom kommunens försorg.

Brandskyddskontroll

Den så kallade brandskyddskontrollen, vilken är mer omfattande än själva rengöringen, kommer fortfarande att utföras genom kommunens försorg och av personer som uppfyller de behörighetskrav som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har föreskrivit. Vid brandskyddskontroll kontrolleras bland annat:

  • Sotbildning och beläggningar.
  • Utformning av pannrum, tekniskt utförande och funktionskontroll på anläggningen.
  • Temperaturförhållande, till exempel närhet till brännbart material med mera.
  • Drift- och skötselrutiner på anläggningen. I de fall som ägaren sotar själv kontrolleras hur detta sker (observera att man ska kunna styrka hur ofta man sotar och när).
  • Tryckförhållanden i anläggningen.

Senast publicerad: