Insatsplan

Räddningstjänsten möter många olika byggnader, anläggningar och verksamheter i samband med räddningsinsatser. För att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka behövs därför insatsplaner.

En insatsplan innehåller ritningar och viktig information om anläggningen. Denna information fungerar som beslutsstöd för räddningstjänsten och bidrar till en säkrare och effektivare räddningsinsats. Genom en effektivare räddningsinsats kan skador till följd av brand begränsas.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska ägaren/nyttjanderättshavaren hindra eller begränsa skador till följd av brand. En del i att uppnå detta lagkrav är att upprätta en insatsplan. Detta sker i samråd med räddningstjänsten.

Arbetet med instatsplanen ger verksamheten insikt om eventuella brister, ökar riskmedvetenheten och kunskap om brandskyddsfrågorna. Den färdiga insatsplanen kan dessutom användas vid verksamhetens utbildningar och övningar.

För räddningstjänsten är det viktigt att insatsplanen som dokument håller sig till en enhetlig utformning då det är många individer i olika roller som ska kunna ta till sig informationen, ofta i mycket pressade situationer. Räddningstjänsten Väst rekommenderar Brandskyddsföreningens handledning för insatsplaner, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Nedan redogör vi för exempel på objekt där en insatsplan skulle göra stor nytta. Fler exempel än de som presenteras kan självklart vara aktuella.

 1. Farliga verksamheter, enligt Lag om skydd mot olyckor 2 kap 4§
 2. Objekt med betydande risker för räddningstjänstens personal
  Exempel på objekt kan vara där det finns rasrisk vid brand, risk för utsläpp av farliga ämnen eller explosiva atmosfärer. Undermarksanläggningar och verksamheter med långa inträngningsvägar är exempel på objekt som kan innebära att räddningstjänstpersonal utsätts för större risker.
 3. Komplexa objekt och byggnader som kan vara svåra att utrymma
  Exempel på sådana verksamheter kan vara köpcentrum, hotell, sjukhus och större samlingslokaler.
 4. Kulturarv
  Vid byggnader med kulturarv kan målet vara att skydda egendomen och dess kulturhistoriska värde. Det kan gälla byggnader som har ett kulturhistoriskt skydd eller samlingar som förvaras i museer och arkiv. Räddningstjänsten behöver då veta vilka delar av byggnaden, rum, eller inredning som ska prioriteras vid fara.
 5. Objekt där miljö kan påverkas allvarligt vid en brand eller olycka
  Vid bränder eller olyckor i industrier, återvinningscentraler, avfallsanläggningar och liknande behöver räddningstjänsten information om risk för spridning av utsläpp av farliga ämnen och hur förorenat släckvatten ska omhändertas.
 6. Objekt med samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur
  En verksamhet med en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall eller svår störning skulle innebära stor risk för befolkningens liv och hälsa eller samhällets funktionalitet kan behöva en insatsplan

Fler verksamheter kan välja att arbeta fram insatsplaner. Detta utifrån en egen ambition eller för att det är krav från annan aktör exempelvis försäkringsbolaget. Räddningstjänsten ser positivt på att alla typer av verksamheter har insatsplaner.

En insatsplan ska innehålla följande:

 • Information om byggnader, brandskydd, verksamheten, kontaktuppgifter och risker.
 • Ritningar, bilder med insatsinformation.
 • Information om hur tekniska skyddssystem fungerar och hanteras.
 • Vid behov även information om objektsspecifika typhändelser/scenarier.
 • Insatsplanen är avsedd för enkelsidig utskrift i A3. Insatsplanen ska sättas in i A3-pärm (motsvarande pärm för OR-ritningar) med transparant framsida.
 • Insatsplanen ska vara skyddad i plastficka eller annat material som skyddar mot slitage och väta.
 • Planen ska finnas lätt åtkomlig för räddningstjänsten vid anläggningens centralapparat alternativt vid infart/portvakt/grindar i låst uppmärkt brevlåda.
 • En digital kopia (pdf) på insatsplanen ska skickas via e-post till Räddningstjänsten Västs kontaktperson. Informationen kommer användas, förutom vid insats, till utbildningar och övningar som handlar om objektet.
 • Ägare/verksamhetsutövarens har ansvaret för att uppdatera insatsplanen vid förändringar, dock minst en gång vart fjärde år.

Senast publicerad:

Kontakt

Lars-Göran Bengtsson, verksamhetsledare
Telefon: 010-219 30 57
E-post: lars-goran.bengtsson@rvast.se

Handledning för insatsplan

Räddningstjänsten Väst rekommenderar Brandskyddsföreningens handledning för insatsplaner, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Senast publicerad: