Farlig verksamhet

Här samlar vi information till dig som ägare eller verksamhetsutövare av farlig verksamhet eller Sevesoverksamhet gällande era och våra skyldigheter och ansvar.

Företagens ansvar

Inom Varbergs och Falkenbergs kommun finns det en antal företag som hanterar farliga ämnen som klassas som farlig verksamhet och några som hanterar särskilt stora mängder farliga ämnen och klassas som Sevesoverksamhet.

En organisation som bedriver farlig verksamhet är bland annat skyldig att egen beredskap vid olycka samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och minska konsekvenser av olyckor.
Här kan du läsa mer om farlig verksamheters skyldigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En farlig verksamhet som klassas som Sevesoverksamhet lägre och högre har dessutom ytterligare skyldigheter. Här kan du läsa mer om Sevesoverksamheternas skyldigheter:


Verksamheterna har ett ansvar att särskilt samråda och samverka med räddningstjänsten vad gäller planer för räddningsinsatser, övning, information till allmänheten och tillsyn (läs mer nedan under Räddningstjänstens ansvar)

Räddningstjänstens ansvar

Planer för räddningsinsatser

Farliga verksamheter och Sevesoverksamheter har risker som innebär att en insats kan bli mer avancerad och kräva mer av räddningstjänstens personal.

  • För Sevesoverksamheter kravnivå högre finns det lagkrav på att dessa verksamheter och räddningstjänsten ska ha var sin plan för räddningsinsats. Räddningstjänstens plan ska kallas Kommunal plan för räddningsinsats och ska följa de krav som följer av lag och föreskrift.
  • För Sevesoverksamheter kravnivå lägre och övriga farliga verksamheter framgår det av allmänna råd att även dessa och räddningstjänsten bör ha var sin plan för räddningsinsats.

Räddningstjänsten Väst har valt att inkludera samtliga verksamheter i Kommunal plan för räddningsinsatser.

  • Den består av en allmän del som du hittar här. Pdf, 771.8 kB. Den inkluderar både den allmänna delen av Kommunens plan för räddningsinsatser, men också information till allmänhet om enligt lagkrav och rekommendationer (läs mer nedan under Information till allmänheten).
  • Den består också av detaljerade planer för verksamheter som hos oss kallas för insatsplaner. Insatsplanerna som innehåller uppgifter som endast är avsedda för räddningstjänstens operativa insatser och kommuniceras därför inte med allmänheten. Räddningstjänstens insatsplaner och de egna planer som verksamheternas har skyldighet att ha bör samordnas med syfte att uppnå effektiva och samordnade räddningsinsatser vid olyckor.

Övning

Hur övar vi för att vara förberedda om en olycka inträffar?

  • För Sevesoverksamheter kravnivå högre, gäller enligt lag att räddningstjänsten ska öva sina insatsplaner, och även att verksamheterna ska öva sina planer, minst vart tredje år. Oftast övar verksamheten och räddningstjänst tillsammans.
  • För Sevesoverksamheter kravnivå lägre och övriga farliga verksamheter så rekommenderas att räddningstjänsten ska öva sina insatsplaner, och även att verksamheterna öva sina planer, regelbundet och gärna tillsammans.

Information till allmänheten

Räddningstjänsten Väst arbetar med att informera allmänheten utifrån lagkrav, rekommendationer samt annat som vi bedömer kan vara bra att känna till om det sker en allvarlig olycka som orsakas av en så kallad farlig verksamhet eller Sevesoverksamhet.

Informationen till allmänheten återfinns i Kommunala planen för räddningsinsatser. Pdf, 771.8 kB. Det som finns på hemsidan som riktar sig till allmänheten återfinns också i denna plan, vilket du hittar här.

Särskild information
Information ska också lämnas aktivitet till berörd allmänhet och verksamhet i närområde till Sevesoverksamheter högre kravnivå, om de löper risk att bli särskilt påverkade av en olycka hos sådan verksamhet. Informationen ska lämnas regelbundet, minst vart 5e år, samt hållas aktuellt och tillgängligt där emellan. Bedömningar gällande behov av information till allmänheten och verksamhet sker också för de som befinner sig i närområde till Sevesoverksamheter lägre nivå och farliga verksamheter.

Sevesoverksamheter har ett ansvar ta fram information om sin verksamhet och lämna till den kommun där verksamheten ligger. Verksamhetsutövaren ska svara för kostnaderna för den information som ska lämnas till allmänheten.

Tillsyn

Räddningstjänsten genomför tillsyner på farlig verksamhet. Vid en tillsyn så fokuserar tillsynen i huvudsak på den farliga verksamhetens skyldigheter att ha tillräcklig beredskap och kunskap vid en olycka eller när det finns överhängande fara för olycka. Om den farliga verksamheten också hanterar brandfarliga eller explosiva varor så tillsynas det också.

Sevesoverksamheter har ytterligare skyldigheter än de verksamheter som enbart är farliga verksamheter. Skyldigheterna enligt Sevesolagstiftningen tillsynas av Länsstyrelsen.

Senast publicerad:

Kommunal plan för
räddningsinsats

Här kan du ta del av Kommunal plan för räddningsinsats. Pdf, 771.8 kB.

Information till allmänheten

Här samlar vi information till alla som bor, vistas eller har verksamhet som kan bli påverkade om det sker en allvarlig olycka av en så kallad farlig verksamhet eller Sevesoverksamhet.

Senast publicerad: