Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandfarliga varor 

Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin. 

Flampunkt för en specifik brandfarlig vätska hittar du i slutet av säkerhetsdatabladet för respektive produkt. 

Tillståndsplikt 
Om en verksamhet eller en privatperson har större mängd än angiven mängd i tabellen enligt MSBFS 2013:3 är man tillståndspliktig. Detta innebär att ingen verksamhet med tillståndspliktig mängd brandfarlig vara får förekomma innan giltigt tillstånd är utfärdat och villkor i tillståndet uppnåtts. <div> <br> </div> <div> Observera att om man uppnår tillståndspliktig mängd gällande exempelvis brandfarlig vätska ska resterande brandfarliga varor i verksamheten också finnas med i tillståndsansökan såsom brandfarliga gaser och aerosoler. Även om de i sig själva ej är tillståndspliktiga enligt tabell.&nbsp; </div> <div> <br> </div> <div> <img src="/Tillst&amp;aring;ndstabell.JPG?cms_fileid=4c6de002c5550dab301a6dc59f9727f1&amp;cms_width=485&amp;cms_height=353" alt="" width="485" height="353"><br> </div> <div> <br> </div> <div> <div> För att få information om hantering som alltid är undantagen från tillståndsplikten se ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor” (MSBFS 2013:3). </div> <div> <br> </div> <div> Information om hur mycket gasol och brandfarlig vätska du kan ha hemma&nbsp;<span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">(icke yrkesmässig hantering) finns under privatpersoner och brandsäkerhet.</span> </div> </div>
Tillståndspliktiga verksamheter
Det är den juridiska personen som har den faktiska och juridiska kontrollen över verksamheten som ska ha tillståndet för hanteringen av brandfarlig vara. Vid en större verksamhet kan tillståndet inte delas upp på olika avdelningar.

När det är dags att skicka in ansökan om tillstånd att hantera brandfarliga varor ska detta skickas in minst tre månader innan befintliga tillståndet går ut eller när ny verksamhet ska påbörjas.

Alla verksamheter ska skicka in en ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara med tillhörande anmälan om föreståndare. Förklaring på varje del av ansökan och termer finns i följande dokument:
Hjälptext ansökan brandfarlig vara
Handlingar
De handlingar som ska skickas in i samband med ansökan finns under respektive flik. För att räddningstjänsten ska kunna handlägga ditt ärende krävs kompletta handlingar. I alla ansökningar ska den brandfarliga varan presenteras i liter och vara sammanställda efter flampunkt. 
Tillfällig byggarbetsplats 
<div> Sedan 1 oktober 2013 är även tillfälliga verksamheter tillståndspliktiga. Tillståndsplikt bygger på vilken mängd en viss verksamhet hanterar.&nbsp; </div> <div> <br> </div> <div> En byggarbetsplats behöver skicka in följande handlingar: </div> <div> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif"> Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf</a>&nbsp;med aktuell tid.&nbsp;<br> </div> <div> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_word.gif"> Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx</a>&nbsp;med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har.&nbsp;<br> </div> <div> 3. Verksamhetsbeskrivning&nbsp; </div> <div> 4. Karta över byggområde där det tydligt framgår placering av den brandfarliga varan.&nbsp; </div> <div> 5. Drift- och skötselinstruktioner för hur de brandfarliga varorna hanteras.&nbsp; </div>
Tillfälliga marknader med gasol 
<div> Sedan 1 oktober 2013 är även tillfälliga verksamheter tillståndspliktiga. Tillståndsplikt bygger på vilken mängd en viss verksamhet hanterar.&nbsp; </div> <div> <br> </div> <div> En tillfällig publik verksamhet behöver skicka in följande handlingar: </div> <div> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment"><img alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif" width="16" height="16" border="0"> Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf</a>&nbsp;med aktuell tid.&nbsp; </div> <div> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment"><img alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_word.gif" width="16" height="16" border="0"> Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx</a>&nbsp;med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har.&nbsp; </div> <div> <div> 3. Verksamhetsbeskrivning. </div> <div> 4. Karta över marknadsområdet och närområde med placering av den brandfarliga varan. </div> <div> 5. Information om förvaring av den brandfarliga varan efter användning med tillhörande brandklass, bärighet och ventilation på brandrum.&nbsp; </div> <div> 6. Drift- och skötselinstruktioner för hur de brandfarliga varorna hanteras. </div> <div> <br> </div> <div> Oavsett om du är tillståndspliktig eller inte ska du iaktta aktsamhet. Nedan presenteras information om vad du ska tänka på vid tillfällig användning av gasol vid exempelvis marknader: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </div> </div> <div> <a href="/Tillf%C3%A4llig%20hantering%20av%20gasol%20p%C3%A5%20marknader%20eller%20liknande.pdf?cms_fileid=f29401ce5166c4e1e066b94397cafc1f&amp;disposition=attachment"><img alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif" width="16" height="16" border="0"> Tillfällig hantering av gasol på marknader eller liknande.pdf</a> </div> <div> <br> </div> <div> <div> Om foodtrucken är klassad som fordon enligt vägdefinitionen går denna under fordonslagen och därav är detta fordon ej tillståndspliktigt. </div> <div> <br> </div> <div> För mer information om foodtrucks se följande dokument:&nbsp; </div> </div> <div> <a href="/Foodtrucks.pdf?cms_fileid=5ade746e3fa94cb778d473a0a93d9a61&amp;disposition=attachment"><img alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif" width="16" height="16" border="0"> Foodtrucks.pdf</a><br> </div> <div> <br> </div>
Restaurang med gasol 
Hantering av gasol på en restaurang är normalt tillståndspliktig, om verksamheten inte hanterar mindre än 60 liter utomhus eller två (2) liter inomhus. Vid en gasolanläggning där gasolskåpet står utomhus, men inkopplat till köket klassas detta som inomhus, därav tillståndspliktig. Tillståndsplikt gäller även gasolvärmare eller annan brandfarlig gas eller vätska.&nbsp; <div> <br> En restaurang behöver skicka in följande handlingar: <div> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment">Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor</a> </div> <div> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment">Anmälan föreståndare brandfarlig vara</a>&nbsp;med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har.&nbsp; </div> <div> 3. Om föreståndarna genomgått någon utbildning inom brandfarlig vara ska diplom eller liknande skickas in. <p> 4.&nbsp;Verksamhetsbeskrivning. </p> <p> 5.&nbsp;Karta över placering av gasolen med tillhörande närområde både inomhus och utomhus. </p> <p> 6.&nbsp;Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar och ventilation. </p> <p> 7.&nbsp;Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till väggen. Detta gäller under 60-1200 liter gasol. </p> <p> 8.&nbsp;Inomhus: Information om förvaring inomhus med tillhörande brandklass på brandrum, bärighet och ventilation. </p> <p> 9.&nbsp;Klassningsplan. </p> <p> 10.&nbsp;Drift- och skötselinstruktioner. </p>11. Riskbedömning och <span>intyg att anläggningen uppnår aktuell FGA. Blankett hittas på <a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/anvisningar-for-flaskgasol-fga-2020/" target="_BLANK"></a><a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/" target="_BLANK">Energigas Sverige</a>.&nbsp;</span> </div> <div> <span><br></span> </div> <div> <span>För ytterligare förklaring om gasol i restauranger se MSB:s <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/" target="_BLANK">hemsida</a>.</span> </div> </div> <div> <span><br></span> </div> <div> <br> </div> <div> Skyltningen har uppdaterats. För brandfarlig gas ska skylten som visas nedan användas.&nbsp; </div> <div> <br> </div> <div> <img src="/Brandfarlig%20gas.jpg?cms_fileid=286c85404e0957a1ff8f472b9bbeeef3" style="padding-left: 99px;" alt=""><br> </div>
Skola med brandfarlig gas, brandfarlig vätska eller aerosoler 
En skola har ofta både brandfarlig gas, vätska och aerosoler. All brandfarlig vara ska finnas med i ansökan.&nbsp; <div> <br> En skola behöver skicka in följande handlingar: <div> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment">Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.</a> <div> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment">Anmälan föreståndare brandfarlig vara.</a> </div> </div> <div> <div> 3. Dokument vilka uppgifter föreståndarna har. </div> <div> 4. Redovisa kompetens för föreståndarna gällande brandfarlig vara. </div> <div> 5. Karta över placering av all brandfarliga varan med tillhörande närområde både inomhus och utomhus. </div> <div> 6. Inomhus: Information om förvaring inomhus med tillhörande brandklass på brandrum, bärighet och ventilation. Ventilation och brandklass gäller vid brandskåp.&nbsp; </div> <div> <br> </div> <div> <b>Brandfarlig gas- fast installation</b> </div> <div> 7. Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar.&nbsp; </div> <div> 8. Besiktning av gasinstallationen.&nbsp; </div> <div> 9. Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller under </div> <div> 60-1200 liter gasol.&nbsp; </div> <div> 10. Klassningsplan för brandfarlig gas. Hanteras de brandfarliga varorna på industriprogram eller liknande ska dokument enligt industri skickas in.&nbsp; </div> <div> 11. Drift- och skötselinstruktioner. </div> <div> 12. Riskbedömning på all brandfarlig vara och intyg att gasolanläggningen uppnår aktuell FGA. Blankett hittas på <a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/anvisningar-for-flaskgasol-fga-2020/" target="_BLANK"></a><a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/" target="_BLANK">Energigas Sverige</a>.&nbsp; &nbsp;&nbsp; </div> </div> <div> <br> </div> <div> För mer information om gasol på skola se MSB:s <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/" target="_BLANK">hemsida</a>. </div> <div> <br> </div> </div>
Butiker med försäljning av brandfarlig gas, vätska eller aerosoler 
<div> En butik har ofta försäljning av både brandfarlig vätska, gas och aerosoler. Sedan 1 oktober 2013 är även verksamheter som bara har aerosoler tillståndspliktiga. All brandfarlig vara som hanteras ska redovisas i ansökan. </div> <div> <br> </div> <div> En butik behöver skicka in följande handlingar: </div> <div> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif"> Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf</a> </div> <div> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_word.gif"> Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx</a> </div> <div> 3.&nbsp;Om föreståndarna genomgått någon utbildning inom brandfarlig vara ska diplom eller liknande skickas in.&nbsp; </div> <div> 4. Verksamhetsbeskrivning. </div> <div> 5. Karta över placering av den brandfarliga varan med tillhörande närområde både inomhus och utomhus. </div> <div> 6. Inomhus: Information om förvaring inomhus med tillhörande brandklass på brandrum, bärighet och ventilation. </div> <div> 7. Produktblad på brandskåp som visar vilken mängd som får plats i ert skåp.&nbsp; </div> <div> 8. Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till väggen. Detta gäller under 60-1200 liter gasol.&nbsp; </div> <div> 9. Drift- och skötselinstruktioner med tillhörande riskbedömning. </div> <div> <br> </div>
Bensinstationer 
En bensinstation kan både vara en automatstation eller med tillhörande butik. Har den som äger bensinstationen inte juridiskt ansvar över den brandfarliga varan i butiken, ska denna brandfarliga vara ej vara med i samma tillstånd. Är man juridiskt ansvarig för både bensinstation och butik ska även dokument under butik inkomma till räddningstjänsten.&nbsp; <div> <br> </div> <div> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment"><img alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif" width="16" height="16" border="0"> Ansökan om tillstånd att hantera brandfarliga varor fakturaadress.pdf</a> </div> <div> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment"><img alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_word.gif" width="16" height="16" border="0"> Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx</a><span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">&nbsp;med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har.</span> </div> <div> 3. Diplom eller liknande på föreståndarnas utbildning inom brandfarlig vara.&nbsp; </div> <div> 4. Verksamhetsbeskrivning </div> <div> 5. Situationsplan där alla avstånd går att läsa ut i närområdet och inom bensinområdet.&nbsp; </div> <div> 6. Riskutredning eller dokumenterat att handboken &quot;Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer&quot; uppnås i sin helhet.&nbsp; </div> <div> 7. Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan. </div> <div> 8. Godkända kontrollrapporter för alla cisterner.&nbsp; </div> <div> 9. Drift- och underhållsinstruktioner. </div> <div> <br> </div>
Större dieselanläggningar 
Följande dokument ska inkomma till räddningstjänsten vid en tillståndshandläggning. Specifika dokument kan krävas in för olika verksamheter. <div> <br> </div> <div> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif"> Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf</a> </div> <div> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_word.gif"> Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx</a>&nbsp;med tillhörande dokument om vilka uppgifter föreståndaren har.&nbsp; </div> <div> 3. Om föreståndarna genomgått någon utbildning inom brandfarlig vara ska diplom eller liknande skickas in.&nbsp; </div> <div> 4. Verksamhetsbeskrivning.&nbsp; </div> <div> 5. Situationsplan där alla avstånd går att läsa ut i närområdet. </div> <div> 6. Godkända kontrollrapporter för alla cisterner.&nbsp; </div> <div> 7. Drift- och underhållsinstruktioner. </div> <div> 8. Riskutredning. </div> <div> <br> </div>
Industrier med brandfarlig gas, vätska eller aerosoler 
Industrier kan vara många olika verksamheter. Hantering kan ske av många olika brandfarliga varor. Specifika krav kan ställas på varje verksamhet. <div> <br> </div> <div> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment"><img alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif" width="16" height="16" border="0"> Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf</a> </div> <div> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment"><img alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_word.gif" width="16" height="16" border="0"> Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx</a>&nbsp;med tillhörande dokument om vilka uppgifter föreståndaren har.&nbsp; </div> <div> 3.&nbsp;Om föreståndarna genomgått någon utbildning inom brandfarlig vara ska diplom eller liknande skickas in.&nbsp; </div> <div> 4. Situationsplan där alla avstånd går att läsa ut om utomhus annars byggnadskarta.&nbsp; </div> <div> 5. Vid brandrum ska brandklass, bärighet och ventilation redovisas. </div> <div> 6. Riskutredning.&nbsp; </div> <div> 7. Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan om&nbsp; </div> <div> klass 1 eller 2a hanteras öppet. Detta gäller även för uppvärmning av vätskor klass 2b och 3. Även &quot;sprutmålning&quot; kräver klassningsplan.<br> </div> <div> 8. En redovisning av verksamheten/processen. </div> <div> 9. Godkända kontrollrapporter om cisterner finns.&nbsp; </div> <div> 10. Drift- och underhållsinstruktioner. </div> <div> <br> </div> <div> Brandklass är uppdelad efter flampunkt enligt bilden nedan: </div> <div> <img src="/Flampunkt.png?cms_fileid=7257ccb54574189aea57f76f914f9bfb" alt="" width="139" height="250"><br> </div>
Biogasanläggningar, reningsverk och deponier 
<p> Följande dokument ska inkomma till räddningstjänsten vid en tillståndshandläggning. Specifika dokument kan krävas in för olika verksamheter. </p> <p> <br> </p> <p> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif"> Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf</a> </p> <p> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_word.gif"> Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx</a>&nbsp;med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har.&nbsp; </p> <p> 3.&nbsp;Diplom eller liknande på föreståndarnas utbildning inom brandfarlig vara.&nbsp; </p> <p> 4. Verksamhetsbeskrivning </p> <p> 5. Beskrivning av anläggningen (processbeskrivning). </p> <p> 6. Ritning över byggnaden, där ventilation av rum med gasutrustning framgår, även fasadritning.&nbsp; </p> <p> 7. Uppgifter om brandteknisk klass på brandrum inklusive bärighet och ventilation.&nbsp;<span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">&nbsp;&nbsp;</span> </p> <p> 8. Ritning över anläggningsområdet, där avstånd mellan olika anläggningsdelar liksom ledningsdragning framgår. För deponianläggningar behöver deponins brunnar finnas med. </p> <p> 9. Riskutredning.&nbsp; </p> <p> 10. Klassningsplan med tillhörande dokument.&nbsp; </p> <p> 11. Godkända kontrollrapporter för alla cisterner.&nbsp; </p> <p> 12. Försäkran om att aktuell BGA, EGN, TSA uppfylls (beroende på vilken anläggning man har). Blankett hittas på <a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/" target="_BLANK">Energigas Sverige</a>.&nbsp; </p> <p> 13. Drift- och skötselinstruktioner.&nbsp; </p> <p> <br> </p>
Större gasolanläggningar 
<p> Följande dokument ska inkomma till räddningstjänsten vid en tillståndshandläggning. Specifika dokument kan krävas in för olika verksamheter.&nbsp; </p> <p> <br> </p> <p> 1.&nbsp;<a href="/Ans%C3%B6kan%20om%20tillst%C3%A5nd%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20brandfarliga%20varor.pdf?cms_fileid=cda7f182b6db74f96bb255c318c9630c&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_pdf.gif"> Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf</a> </p> <p> 2.&nbsp;<a href="/Anm%C3%A4lan%20f%C3%B6rest%C3%A5ndare%20brandfarlig%20vara.docx?cms_fileid=5c68396ffa071596ec316dc018a96249&amp;disposition=attachment"><img width="16" height="16" border="0" alt="" src="/onclickcms/site/html/media/images/media_word.gif"> Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx</a>&nbsp;<span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har.</span> </p> <p> 3. Diplom eller liknande på föreståndarnas utbildning inom brandfarlig vara.&nbsp; </p> <p> 4. Verksamhetsbeskrivning. </p> <p> 5. Situationsplan där alla avstånd går att läsa ut i närområdet. </p> <p> 6. Riskutredning.&nbsp; </p> <p> 7.&nbsp;Godkända kontrollrapporter för alla cisterner.&nbsp; </p> <p> 8. Försäkran om att aktuell SGA och EGN uppfylls. Blankett hittas på <a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/" target="_BLANK">Energigas Sverige</a>.&nbsp; </p> <div> 9. Drift- och skötselinstruktioner.&nbsp; </div>Tillsynsplan 2021
Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2021.
Produktion Cityweb