Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandfarliga varor 

Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin.

Ansökan för att hantera brandfarlig vara skickas in via följande e-tjänst. I e-tjänsten finns även länk för att kontrollera om ni har tillståndspliktig mängd brandfarlig vara.

Om ni har ett giltigt tillstånd och endast behöver ändra en föreståndare eller dess kontaktuppgifter under tillståndstiden görs detta i e-tjänst Anmälan om föreståndare, se nedan.

Det finns möjlighet att ladda ner ansökan som pdf efter att du skickat in den via e-tjänsterna, se under mina sidor - ärendehistorik.

E-tjänster:
Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara
Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara


Tryck på krysset för er verksamhetskategori så blir listan med de dokument ni behöver skicka in synlig. Obs, även dokument som finns under Allmänt ska skickas in. I e-tjänsten finns hjälptexter och dokument för att underlätta ansökningsförfarandet.

Allmänt
<div> <ul> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Riskutredning (handböcker och branschnorm för olika verksamhetskategorier).&nbsp;<br></span><i>Alla tillståndspliktiga verksamheter ska redovisa en riskutredning. Riskutredningen kan utgå från etablerade branschnormer.&nbsp; Om vissa delar av normerna ej uppfylls behövs en kompletterande riskutredning. I vissa fall kan även handböcker användas som underlag till en riskutredning. Då behöver verksamheten förklara hur man uppnår aktuell handbok. Om man gör avsteg från handböckerna ska man visa hur man uppnår samma säkerhet på ett annat sätt.</i>&nbsp; </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> <ul> <li>Verksamhetsbeskrivning.&nbsp; </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Karta där all förvaring av den brandfarliga varan både inomhus och utomhus. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd, släckutrustning och utrymningsvägar.&nbsp;</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Information om släckutrustningen i anslutning till de brandfarliga varorna.</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Information om påkörningsskydd (om trafik i form av fordon, truckar med mera finns i anslutningen till de brandfarliga varorna).&nbsp;</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Dokumentation på brandskyddet exempelvis brandlarm, rum med brandfarlig vara.&nbsp;<br> <br></span> </li> </ul> </div> <div> <b>Dokument som kan redovisas senare</b> </div> <div> <ul> <li>Dokument som styrker föreståndarnas befogenheter och uppgifter. </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Drift- och underhållsinstruktioner.</span>&nbsp;&nbsp; </li> </ul> </div>
Restaurang
<div> Hantering av gasol på en restaurang är normalt tillståndspliktig, om verksamheten inte hanterar mindre än 60 liter utomhus eller två liter inomhus. Vid en gasolanläggning där gasolskåpet står utomhus, men inkopplat till byggnaden klassas detta som inomhus, därav tillståndspliktig. Tillståndsplikt gäller även terrassvärmare eller annan brandfarlig gas eller vätska. Gäller ej naturgas. </div> <div> <br> </div> <div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> <ul> <li>Riskutredning för restauranger gasolinstallation kan intygas via branschnorm <i>Åtagande att följa FGA</i>. Branschnormen finns på <a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/" target="_BLANK">Energigas Sveriges hemsida</a>.<br> <br> </li> </ul> </div> <div> <b>Gasolinstallation</b> </div> <div> <ul> <li>Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar.&nbsp;<br> <br> </li> </ul> </div> <div> <b>Terrassvärmare</b> </div> <div> <ul> <li>Förvaras terrassvärmaren på samma ställe än där den används ska ni visa hur den är förankrad, lucka låst och ventilation stängd (vid förvaring).&nbsp; </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Karta som visar hur dem står, ej i vägen för utrymningsvägar och avstånd till brännbart material.&nbsp;<br> <br></span> </li> </ul> </div> <div> <b>Förvaring</b> </div> <div> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).&nbsp; </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller 60–1200 liter gasol (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst).&nbsp;</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan (både gasolinstallation och terrassvärmare).&nbsp;</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Hur ni arbetar i klassade zoner.&nbsp;</span> </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> För mer information om gasol på restaurang se MSB :s <a href="https://www.msb.se/sv/publikationer/gasol-i-restauranger--brandfarliga-varor/"></a><a href="https://www.msb.se/sv/publikationer/gasol-i-restauranger--brandfarliga-varor/" target="_BLANK">PM Gasol i restauranger: brandfarliga varor.</a> </div>
Skola
<div> En skola har ofta både brandfarlig gas, vätska och aerosoler (sprejflaskor). All brandfarlig vara ska finnas med i ansökan. </div> <div> <br> </div> <div> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;"><b>Riskutredning</b></span><br> </div> <div> <ul> <li>Riskutredning för skolors gasolinstallation kan intygas via branschnorm <i>Åtagande att följa FGA</i>. Branschnormen finns på <a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/" target="_BLANK">Energigas Sveriges hemsida</a>. </li> </ul> </div> <div> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Har ni mer hantering av brandfarlig gas än i samband med rörledningen se i <i>Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering</i> som finns på <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/" target="_BLANK">MSB:s hemsida</a>.</span><br> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Gasolinstallation</b> </div> <div> <ul> <li>Kort beskrivning av gasolinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar.&nbsp;<br> </li> </ul> </div> <div> <b style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Förvaring</b><br> </div> <div> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster. </li> <li>Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller 60–1200 liter brandfarlig gas (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst). </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.&nbsp;</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Hur ni arbetar i klassade zoner.&nbsp;</span> </li> </ul> </div> <div> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">För mer information om gasol på skola se MSB:s <a href="https://www.msb.se/sv/publikationer/brandfarliga-varor--gasol-i-skolor/" target="_BLANK">PM Gasol i skolor</a>.</span><br> </div> <div> <br> </div> <div> <div> <br> </div> </div>
Butiker
<div> <div> Har ni en gasolautomat med sluten hantering är de aktuella delarna under butik, är det öppen hantering se gasolanläggning. </div> <div> <br> </div> <div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> <ul> <li>Riskutredning för butik kan utgå från Handbok Brandfarliga vätskor och gaser samt gasapparater i butik. </li> </ul> </div> <div> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Om ni även har en tankstation/containerstation som tillhör butiken är det handboken Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer redovisas som är aktuell. Handböcker finns på <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/">MSB:s hemsida</a>.</span><br> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Brandrum</b> </div> <div> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum). </li> <li>Ä<span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">r brandrummet försett med brandjalusi ska plan för hur utrymningen från brandrummet är planerat skickas in.</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Förekommer samförvaring av brandfarlig gas/sprejflaskor (aerosoler) och brandfarlig vätska ska plan för hur dessa ska hållas åtskilda skickas in.</span> </li> </ul> </div> <div> <b style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;"><br></b> </div> <div> <b style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Butiksskåp</b><br> </div> <div> <ul> <li>Produktblad för butiksskåpen som visar att sökt mängd får plats i skåpet och att den önskade brandfarliga varan får placeras i skåpet. Alla skåp är inte gjorda för brandfarlig gas eller brandfarlig vätska. </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Fritt i lokalen</b> </div> <div> <ul> <li>En karta som visar avstånd mellan de brandfarliga varorna och till lättantändligt material (såsom plaster, papper, kläder med mera). Till skåp gäller avstånd mellan skåp och fritt exponerad brandfarlig vätska. Avstånd till utrymningsvägar från brandfarlig vätska med flampunkt under 60°C.<br> <br> </li> </ul> </div> <div> <b>Utomhus</b> </div> <div> <ul> <li>Om 60–1200 liter (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst) brandfarlig gas förvaras vid fasad ska intyg på brandtekniskklass på väggen skickas in. Har ni istället ett brandklassat skåp ska intyg skickas in för detta.<br> <br> </li> </ul> </div> <div> <b>Öppen hantering</b> </div> <div> Öppen hantering är exempelvis om ni blandar färg eller har en tankanläggning med produkter som har en flampunkt under 30°C. Då ska ni skicka in: </div> <div> <ul> <li>Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan. </li> <li>Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.&nbsp;<br> <br> </li> </ul> </div> <div> <b>Tankstation</b> </div> <div> <ul> <li>Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in. </li> </ul> </div> </div> <div> <br> </div>
Bensinstation/tankanläggning
<div> Bensinstation/tankanläggning gäller bemannade och obemannade bensinstationer. Här ingår även containerstationer med drivmedel, sjöbensinstationer, tankanläggningar för diesel och för fordonsgas. </div> <div> <br> </div> <div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> <ul> <li>Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering och bensinstationshandboken finns på <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/" target="_BLANK">MSB:s hemsida</a>.&nbsp; </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Kontrollrapport för samtliga cisterner ska skickas in.&nbsp;</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan (bensin och E85).</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Situationsplan över stationsområdet. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd och utrymningsvägar.</span> </li> </ul> </div> <div> <b><br></b> </div> <div> <b>Bemannad bensinstation</b> </div> <div> För bensinstation med butik gäller även dokumenten för butik. Om ni har ett öppet skåp utanför er butik med fabriksförslutna förpackningar ska ett dokument skickas in hur ni uppnår avstånd till brännbart, utrymningsvägar och att ni ser förvaringen från kassan. </div> <div> <br> </div> <div> <b>Sjöbensinstationer</b> </div> <div> Förutom ovanstående ska även följande skickas in: </div> <div> <ul> <li>Plan för hur bemanning ska uppnås.&nbsp; </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Dokument som visar hur avstånd till båtar med och utan övernattning uppnås.&nbsp;</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Dokumentation för tankning.</span> </li> </ul> </div>
Verkstad
<div> Om du i samband med din verkstad har en butik och/eller bensinstation. Kom ihåg att skicka in dokument även för dessa verksamheter. </div> <div> <br> </div> <div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> Handböcker hittas på <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/" target="_BLANK">MSB:s hemsida</a>.&nbsp; </div> <div> Följande branschnorm och handböcker gäller:&nbsp; </div> <div> <ul> <li>Acetylenledning ska ni intyga att ni följer Svetskommissionens Utformning av försörjningssystem för gas eller på annat sätt uppfyller samma säkerhet. </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Brandfarlig gas ska ni visa hur ni uppnår Handbok Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">T</span><span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">ankstation (bensinstation) ska ni visa hur Bensinstationshandboken uppnås.</span> </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Butik gäller Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butik.&nbsp;</span> </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Brandrum</b> </div> <div> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).&nbsp; </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Cistern</b> </div> <div> <ul> <li>Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in. </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Fritt i lokal (brandfarlig gas)</b> </div> <div> <ul> <li>Dokument som visar var den brandfarliga gasen står, att den står på svetskärra eller liknande och att lätt att ta ut vid en eventuell brand.&nbsp; </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Tankstation</b> </div> <div> <ul> <li>Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.&nbsp; </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Öppen hantering</b> </div> <div> Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in: </div> <div> <ul> <li>Bedömning av explosiv atmosfär. Klassningsplan gäller vid fasta platser där ni tänkt att använda den brandfarliga gasen ej vid enstaka svetskärror som förflyttas.&nbsp; </li> <li>Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären. </li> </ul> </div>
Industri (skola med industri- eller naturbruksgymnasium)
<p> <b>Riskutredning</b> </p> <p> Handböcker hittas på <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/" target="_BLANK">MSB:s hemsida</a>.&nbsp; </p> <p> Följande branschnorm och handbok gäller:&nbsp; </p> <ul> <li>Acetylenledning ska ni intyga att ni följer Svetskommissionens Utformning av försörjningssystem för gas eller på annat sätt uppfyller samma säkerhet. </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Brandfarlig gas ska ni visa hur ni uppnår Handbok Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.&nbsp;<br> <br></span> </li> </ul> <p> <b>Brandrum</b> </p> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in.&nbsp; Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster(vid rum).&nbsp; </li> </ul> <p> <br> </p> <p> <b>Cistern</b> </p> <ul> <li>Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in. </li> </ul> <p> <br> </p> <p> <b>Fritt i lokal (brandfarlig gas)</b> </p> <ul> <li>Dokument som visar var den brandfarliga gasen står, att den står på svetskärra eller liknande och att lätt att ta ut vid en eventuell brand.&nbsp; </li> </ul> <p> <br> </p> <p> <b>Öppen hantering</b> </p> <p> Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in: </p> <ul> <li>Bedömning av explosiv atmosfär. Klassningsplan gäller vid fasta platser där ni tänkt att använda den brandfarliga gasen ej vid enstaka svetskärror som förflyttas.&nbsp; </li> <li>Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären. </li> </ul>
Gasolanläggning (gasolautomat)
<div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> Branschnorm SGA finns på <a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/" target="_BLANK">Energigas Sveriges hemsida</a>.&nbsp; </div> <div> Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering finns på <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/" target="_BLANK">MSB:s hemsida</a>. </div> <div> <br> </div> <div> <b>Brandrum</b> </div> <div> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).&nbsp;<br> <br> </li> </ul> </div> <div> <b>Öppen hantering</b> </div> <div> Öppen hantering av brandfarlig gas. Då ska ni skicka in: </div> <div> <ul> <li>Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan. </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.<br> <br></span> </li> </ul> </div> <div> <b>Gasolautomat</b> </div> <div> <ul> <li>Plan för hur tankning ska gå till. Ej tillåtet för privatpersoner att genomföra. </li> </ul> </div>
Biogasanläggning, reningsverk och deponier
<div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> Finns acetylenledning ska Utformning av försörjningssystem för gas, Svetskommissionen följas.&nbsp; </div> <div> Branschnorm BGA finns på <a href="https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/" target="_BLANK">Energigas Sveriges hemsida</a>. </div> <div> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. </li> </ul> </div> <div> <b>Brandrum</b> </div> <div> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum). </li> </ul> </div> <div> <b>Öppen hantering</b> </div> <div> Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in: </div> <div> <ul> <li>Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan. </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.&nbsp;</span> </li> </ul> </div> <div> <br> <br> </div>
Endast uppvärmning
<div> Endast uppvärmning gäller gasol, eldningsolja och bergvärme. </div> <div> <br> </div> <div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> Om ni har bergvärme kan er riskutredning utgå från etablerade branschnorm (Kylnorm, Faktablad 7). Om vissa delar av normen ej uppfylls behövs en kompletterande riskutredning. </div> <div> <br> </div> <div> Vid hantering av brandfarlig gas se i Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering som finns på <a href="https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/informationsmaterial-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/" target="_BLANK">MSB:s hemsida</a>. </div> <div> <br> </div> <div> <b>Öppen hantering</b> </div> <div> Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in: </div> <div> <ul> <li>Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan. </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.</span> </li> </ul> </div>
Endast lager
<div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> Se allmänna texten </div> <div> <br> </div> <div> <b>Brandrum</b> </div> <div> <ul> <li>Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Detta gäller även bärigheten för brandrummet och ventilationen. </li> </ul> </div>
Övriga byggarbetsplatser
<div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> Se allmänna texten </div> <div> <br> </div> <div> <b>Cistern</b> </div> <div> <ul> <li>Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in. </li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> <b>Öppen hantering</b> </div> <div> Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in: </div> <div> <ul> <li>Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan. </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.</span> </li> </ul> </div>
Marknader
<div> <b>Riskutredning</b> </div> <div> Nedan finns ett informationsblad vad man ska tänka på vid tillfällig verksamhet (marknad). </div> <div> <br> </div> <div> <a href="/Tillf%C3%A4llig%20hantering%20av%20gasol%20p%C3%A5%20marknader%20eller%20liknande.pdf?cms_fileid=a52d9d4a5339f00aabe86e6e4a4f9316&amp;disposition=attachment">Tillfällig hantering av gasol på marknader eller liknande</a><br> </div> <div> <div> <ul> <li>Vilket evenemang är det? </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Hur förvarar ni gasolflaskorna innan, under och efter marknaden</span> </li> </ul> </div> </div> <div> <b style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;"><br></b> </div> <div> <b style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Öppen hantering</b><br> </div> <div> <div> Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in: </div> <div> <ul> <li>Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan. </li> <li> <span style="color: inherit; letter-spacing: inherit; text-transform: inherit;">Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.&nbsp;</span> </li> </ul> </div> </div> <div> <br> </div> <div> <a href="/Foodtrucks.pdf?cms_fileid=5ade746e3fa94cb778d473a0a93d9a61&amp;disposition=attachment">Foodtrucks</a><br> </div> <div> <br> <br> </div>
Privatperson
<div> <ul> <li>Dokumentation över era risker och er hantering. </li> <li>Karta där all förvaring av den brandfarliga varan både inomhus och utomhus. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd.&nbsp; </li> <li>Information om släckutrustningen i anslutning till de brandfarliga varorna.&nbsp; </li> <li>Dokument som kan redovisas senare är Drift- och underhållsinstruktioner.&nbsp; </li> </ul> </div>Kontakt
Vid frågor kontakta förebyggande brandskydd.
Telefon 010–2193000
Relaterade dokument
Här nedan är dokument som kan användas som en grund, som sedan anpassas till er verksamhet och er hantering av de brandfarliga varorna. Alla hjälpdokument för er verksamhetskategori finns som pdf i e-tjänsten.

Delegering för föreståndare brandfarlig vara
Drift- och underhållsinstruktioner, allmän
Drift- och underhållsinstruktioner för skola
Drift- och underhållsinstruktioner för lager
Anslag vi arbete i explosiv atmosfär
Drift- och underhållsinstruktioner för restaurang/silversmedja
Drift- och underhållsinstruktioner för butik
Produktion Cityweb