Brand- och utrymningslarm

För att upptäcka en brand och påbörja utrymning så snabbt som möjligt kan ett brand- och utrymningslarm installeras. För att dessutom säkerställa en snabb släckinsats kan larmet vara kopplat till räddningstjänsten.

Installation av ett automatiskt brand- och utrymningslarm görs oftast antingen för att det finns krav på det från myndighet eller försäkringsbolag, eller för att det finns en egenambition hos verksamheten.

Omfattning

Beroende på av vilken anledning brand- och utrymningslarm installeras kan omfattningen variera. För att uppfylla Boverkets byggregler är det för vissa typer av byggnader och verksamhetsklasser krav på brand- och utrymningslarm. De verksamhetsklasser som har krav på brand- och utrymningslarm är 2B, 2C, 3B, 4, 5A, 5B och 5C. För verksamhetsklass 5D finns inga krav eftersom den ingår i byggnadsklass Br0 och ska dimensioneras analytiskt. Vilken typ av verksamhet som motsvarar respektive verksamhetsklass samt om larmet ska aktiveras automatiskt eller manuellt framgår i tabellen nedan. Det finns också krav i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 på utrymningslarm i arbetslokaler där det finns risk för olyckor.

 

Verksamhetsklass

Omfattar

Aktiveras

2B

Samlingslokaler för fler än 150 personer

Manuellt

2C

Samlingslokaler för fler än 150 personer med alkoholservering

Automatiskt och manuellt

3B

Gemensamhetsboenden

Automatiskt

4

Hotell, korttidsboende
Minst nio gäster eller minst fem gästrum

Automatiskt och manuellt

4

Hotell, korttidsboende
Byggnad i enbart markplan med utgång direkt till det fria

Manuellt

5A

Förskolor, fritidshem

Automatiskt

5B

Särskilt boende för personer med vårdbehov

Automatiskt och manuellt

5C

Vårdanläggningar

Automatiskt

5D

Fängelser, häktenDet finns risk för att bli innestängd vid brand i rum inom verksamhetsklass 1, 2A, 2B och 5C där personer kan vistas bakom stängda dörrar, som är beläget så att utrymningsväg endast kan nås genom passage genom korridor eller annat utrymme. Därför bör utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm installeras även i dessa rum om:

  • rummet rymmer fler än 30 personer
  • rummet rymmer fler än tio personer och gångavståndet till närmaste utrymningsväg är över tio meter.

Kravet gäller inte för utrymmen där man vistas endast tillfälligt.

Försäkringsbolag kan också ställa krav på brand- och utrymningslarm, antingen för att ge en viss försäkringspremie eller för att överhuvudtaget försäkra verksamheten. Egenambition kan vara för att skydda sin egen fastighet eller andra ekonomiska värden.

Regelverk

Svenska Brandskyddsföreningen ger ut Regler för brandlarm SBF 110. Den senaste utgåvan benämns SBF 110:8 och gäller från och med 2017-07-01 och ersätter SBF 110:7 från och med 2018-07-01.

Vidarekopplat larm till Räddningstjänsten Väst

För att få sitt automatlarm kopplat till Räddningstjänsten Väst ska följande uppfyllas:

  • Det automatiska brandlarmet ska följa Brandskyddsföreningen Sveriges skrift Regler för automatisk brandlarmsanläggning, SBF 110 (aktuell version).
  • Anläggningen ska underhållas och provas enligt fastställd norm.
  • Avtal ska tecknas mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Väst.

För att ansluta anläggning till Räddningstjänsten Väst ska följande blankett fyllas i. Begäran om anslutning av automatiskt brandlarm till räddningstjänsten Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Larmlagring

För verksamheter med risk för många onödiga larm kan det vara motiverat med så kallad larmlagring. Det innebär att istället för att larmet kopplas direkt till räddningstjänsten, och utrymningslarm aktiveras, så går det först ett larm inom organisationen vilket möjliggör undersökning av orsaken till larmet. Om inte larmet kvitteras inom en viss tid kopplas det vidare till räddningstjänsten.
Om larmlagring ska användas ska systemet vara utfört enligt SBF 110:8.

Eventuell avstängning

Om brandlarmet skulle behöva stängas av tillfälligt, till exempel om heta arbeten ska genomföras, ska skärpt brand- och utrymningsberedskap hållas. Avstängningen ska också meddelas räddningstjänsten i förväg.

Kontroll och underhåll

Kontroller och underhåll ska utföras enligt SBF 110:8 vilket innebär att larmanläggningen ska revisionsbesiktigas minst en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum.

Senast publicerad:

Anslutning av automatiskt brandlarm

För att ansluta anläggning till Räddningstjänsten Väst ska följande blankett fyllas i.

Begäran om anslutning av automatiskt brandlarm till räddningstjänsten Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Prislista automatlarm

Prislista

Senast publicerad: