Brand- och utrymningslarm

För att upptäcka en brand och påbörja utrymning så snabbt som möjligt kan ett brand- och utrymningslarm installeras. Kravet på dessa larm beror på verksamheten och byggnadens utformning.

Installation av ett automatiskt brand- och utrymningslarm görs oftast antingen för att det finns krav på det från myndighet, försäkringsbolag eller för att det finns en egenambition hos verksamheten.

Kommer kravet från en myndighet är definitionen på nedan text myndlighetsanläggning.

Omfattning - myndighetsanläggning

Beroende på av vilken anledning brand- och utrymningslarm installeras kan omfattningen variera. För att uppfylla Boverkets byggregler är det för vissa typer av byggnader och verksamhetsklasser krav på brand- och utrymningslarm. De verksamhetsklasser som har krav på brand- och utrymningslarm är 2B, 2C, 3B, 4, 5A, 5B och 5C. För verksamhetsklass 5D finns inga krav eftersom den ingår i byggnadsklass Br0 och ska dimensioneras analytiskt. Vilken typ av verksamhet som motsvarar respektive verksamhetsklass samt om larmet ska aktiveras automatiskt eller manuellt framgår i tabellen nedan. Det finns också krav i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 på utrymningslarm i arbetslokaler där det finns risk för olyckor.

 

Verksamhetsklass

Omfattar

Aktiveras

2B

Samlingslokaler för fler än 150 personer

Manuellt

2C

Samlingslokaler för fler än 150 personer med alkoholservering

Automatiskt och manuellt

3B

Gemensamhetsboenden

Automatiskt

4

Hotell, korttidsboende
Minst nio gäster eller minst fem gästrum

Automatiskt och manuellt

4

Hotell, korttidsboende
Byggnad i enbart markplan med utgång direkt till det fria

Manuellt

5A

Förskolor med nattverksamhet, fritidshem

Automatiskt

5B

Särskilt boende för personer med vårdbehov

Automatiskt och manuellt

5C

Vårdanläggningar

Automatiskt

5D

Fängelser, häktenDet finns risk för att bli innestängd vid brand i rum inom verksamhetsklass 1, 2A, 2B och 5C där personer kan vistas bakom stängda dörrar, som är beläget så att utrymningsväg endast kan nås genom passage genom korridor eller annat utrymme. Därför bör utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm installeras även i dessa rum om:

  • rummet rymmer fler än 30 personer
  • rummet rymmer fler än tio personer och gångavståndet till närmaste utrymningsväg är över tio meter.

Kravet gäller inte för utrymmen där man vistas endast tillfälligt.

Myndighetsanläggning kan även vara att brandkonsulten i samband med byggnatiion/ombyggnation beräknat brandskyddet och ställt brand- och utrymningslarm som ett krav.

Kravet på en myndighetsanläggning kan även uppkomma i samband med en tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

Försäkringsbolag kan också ställa krav på brand- och utrymningslarm, antingen för att ge en viss försäkringspremie eller för att överhuvudtaget försäkra verksamheten. Egenambition kan vara för att skydda sin egen fastighet eller andra ekonomiska värden.

Regelverk

Svenska Brandskyddsföreningen ger ut Regler för brandlarm SBF 110. Larmet ska följa aktuell SBF.

 

Senast publicerad:

Automatlarm

Läs om vidarekopplat larm (automtlarm) till Räddningstjänsten Väst här.

Senast publicerad: