Systematiskt brandskyddsarbete

Hur väl en byggnads brandskydd fungerar beror inte enbart på hur väl bygglagstiftningens krav är uppfyllda. Det är minst lika viktigt att i förvaltningsskedet se till att underhåll och kontroller fungerar och att personalen är medveten om hur de ska agera vid eventuella nödsituationer.

I lagen om skydd mot olyckor, 2 kap 2 §, står det att ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand. I statens räddningsverks allmänna råd SRVFS 2004:3 står det mot bakgrund av lagtexten att det är skäligt att varje verksamhet bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Vad det systematiska brandskyddsarbetet bör innefatta styrs av behovet i varje enskilt fall. Nedanstående punkter kan ses som en grund för vad som behöver finnas dokumenterat.

Beskrivning av byggnaden

Beskrivningen bör visa byggnadens läge och utformning. Information gällande byggnadens brandskydd kan med fördel inkluderas även här. Detta kan exempelvis utgöras av en brandskyddsbeskrivning.

Beskrivning av verksamheten och dess risker

Om det bedrivs flera olika verksamheter i den berörda byggnaden bör det finnas information om vilka verksamheter som bedrivs vart. På så sätt kan risker kopplat till olika verksamheter och delar av byggnaden beaktas på ett effektivt sätt.

Risker i samband med brand kan också behöva dokumenteras i objektets insatsplan. Läs mer här.

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

En fungerande brandskyddsorganisation ska ha en brandskyddsansvarig som har det övergripande ansvaret för brandskyddsfrågor och fungerar som kontaktperson med räddningstjänsten. Vidare ska det tydligt framgå hur olika ansvarsområden och arbetsuppgifter är fördelade på personalen.

Plan för utbildning och övning av personalen

Det ska finnas en plan för utbildning inom brandskydd och säkerhet. I planen ska det framgå vilken typ av utbildning och utbildningsintervall som är aktuellt för respektive personalkategori. Alla anställda bör ha utbildning i grundläggande brandkunskap. Denna ska vara regelbundet återkommande och helst genomföras lokalt på arbetsplatsen. Personal som har arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens ska regelbundet genomgå anpassad utbildning.

Enligt arbetsmiljöverket är det viktigt att personal vet hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Kunskap om detta erhålls bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Utrymningsövningar kan ersättas med information om den ger likvärdiga kunskaper. Intervall och omfattning av utrymningsövningar bör anges i utbildningsplanen.

Det är även av stor vikt att genomförda utbildningar och övningar dokumenteras.

Rutiner för personalen i händelse av en brand

För att säkerställa att all personal vet vad man ska göra i händelse av en brand eller utrymning ska det finnas tydliga rutiner. Dessa ska finnas lätt tillgängligt och vara enkla att förstå. Om det finns personal som talar olika språk ska rutinerna vara tillgängliga på även dessa.

Plan för egenkontroller, samt genomförda egenkontroller

Det ska finnas en skriftlig underhålls och kontrollplan för samtliga brandtekniska installationer. I instruktionerna bör det framgå vad som är syftet/målet med installationen, funktionen, kontrollmetod och kontrollintervall. Även eventuell hantering av brandfarlig vara ska ingå i instruktionerna.

För kontroller av till exempel sprinklersystem eller brandlarmsanläggningar som ofta köps in av externa företag är det inte nödvändigt att upprätta instruktioner.

Genomförda kontroller ska dokumenteras.

Rutiner och information till besökare och hantverkare

I perioder kan personer utanför organisationen behöva röra sig i verksamhetens lokaler. Det kan vara vid exempelvis ombyggnation. Det är då av stor vikt att de som besöker lokalerna får information gällande brandskyddet, framför allt om de kan tänkas påverka eller beröra brandskyddet i byggnaden.

Revision av dokumentationen

För att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet innehåller rätt och aktuella uppgifter bör dokumenterade kontroller genomföras.

Senast publicerad:

Senast publicerad: