Lokalers personkapacitet

Räddningstjänsten får ofta förfrågningar angående hur många personer det är tillåtet att vara i specifika lokaler. Det är många olika faktorer som behöver beaktas.

Här finner du vägledning kring hur personkapaciteten i en lokal kan fastställas. Informationen utgör dock inte ett komplett underlag för att kunna fastställa eller höja personantal.

Ansvar

Vid uppförande eller ändring av en byggnad är det byggherren som är ansvarig för att lokalens utförande anpassas efter hur många personer som lokalen är avsedd för. Det är hyresgästen eller verksamhetsutövaren som är ansvarig för att inte fler gäster tas in i lokalen än vad den är beräknad eller avsedd för.

Vid verksamhetsförändring och väsentlig ändring av en lokals brandskydd krävs en bygganmälan. Har en lokals möblering ändrats väsentligt sedan tidigare personkapacitetsbestämning bör innehavaren anlita en brandsakkunnig för att utföra en ny sådan.

Bedömningsmetoder

För lokaler som är avsedda för 150 personer eller färre, eller om lokalens utformning är okomplicerad med enkla utrymningsvägar, kan personkapacitetsbedömningen göras med en så kallad schablonmetod. Denna metod innebär att lokalens personkapacitet bedöms utifrån följande parametrar:

  • Lokalyta
  • Antal utrymningsvägar
  • Utrymningsvägars fria bredd
  • Fönster som utrymningsväg

Den av ovanstående parametrar som ger det lägsta personantalet blir dimensionerande för lokalen.

Lokalyta

Lokalens personkapacitet, med hänsyn till lokalytan, ska primärt bestämmas utifrån lokalens möblering. I exempelvis en hörsal med fast möblering är det antal sittplatser och ytan på scenen som bestämmer personkapaciteten. I de flesta lokaler finns det en huvudtanke för hur lokalen ska möbleras. Denna möbleringsplan bör dokumenteras för att tillsynsförrättaren ska kunna göra en skälig bedömning. Finns det flera möbleringsalternativ ska personkapaciteten bestämmas för respektive möbleringsalternativ.

När det inte finns en möbleringsplan kan ytans personkapacitet bestämmas utifrån verksamheten för respektive delyta. I avsnitt 5:333 i boverkets byggregler (BBR) anges de värden som presenteras i tabellen nedan. Nettoarean är den del som begränsas av innerväggar. Denna beräknas inte med avdrag för ytor som upptas av inredning. För restaurang kan dock avdrag göras för dessa ytor.

 

Verksamhet

Persontäthet, personer/m² nettoarea

Samlingslokal för endast sittande men utan fast monterade stolar

1,7

Samlingslokal för stående och sittande

2,5

Samlingslokal med fast monterade sittplatser

Antalet sittplatser

Restaurang

Antalet sittplatser eller 1,0

Pub, bar

3,0

Antal utrymningsvägar

Samlingslokaler bör enligt BBR 5:352 ha minst tre utrymningsvägar om personantalet överstiger 600 och fyra utrymningsvägar om personantalet överstiger 1000. En lokal som endast har en utrymningsväg får aldrig rymma fler än 50 personer för verksamhetsklass 1 (Vk 1), övriga verksamhetsklasser max 30 personer.

Dörrar för utrymning från samlingslokal bör utformas med beslag enligt SS-EN 179. För lokaler som är avsedda för 1000 personer eller fler bör dörrarna vara försedda med beslag enligt SS-EN 1125.

Utrymningsvägars fria bredd

Utrymningsvägar som betjänar fler än 150 personer bör ha en fri bredd på minst 1,2 meter. Den totala fria bredden av samtliga utrymningsvägar bör vara minst 1,0 meter per 150 personer. Om den bredaste utrymningsvägen blockeras bör de övriga tillsammans vara 1,0 meter per 300 personer. Dörrblad får inkräkta maximalt 50 mm på det fria måttet. Gångar i en samlingslokal med sittplatser på båda sidorna ska minst vara 1,00 meter breda.

Fönster som utrymningsväg

Ett fönster kan godtas som utrymningsväg från lokaler i markplan med högst 30 personer. Två eller fler fönster kan godtas som utrymningsväg från lokal med högst 50 personer. För att ett fönster ska kunna godtas som utrymningsväg måste öppningens fria bredd vara minst 0,5 meter och fri höjd måste vara 0,6 meter, summan av bredd och höjd ska vara minst 1,5 meter. Den inre bröstningshöjden får högst vara 1,2 meter och avståndet mellan fönstrets underkant och marken får högst vara 2,0 meter. Då bröstningen är högre än 1,2 meter ska väggfast stege alternativt väggfast stege med handledare anordnas. Mer än 30 personer bör inte tillåtas om bröstningen är högre än 1,2 meter. I bostadslägenheter och kontorslägenheter som har tillgång till utrymningsväg via ett trapphus samt via fönster och räddningstjänstens stege får maximalt 15 personer vistas.

Dokumentation

Vid ny- eller ombyggnation av en lokal ska byggherren låta upprätta en brandskyddsdokumentation i vilken bland annat lokalens personkapacitet skall finnas redovisad. I befintliga lokaler ska personkapaciteten dessutom finnas dokumenterad i underlaget för det systematiska brandskyddsarbete som ska bedrivas av ägaren eller verksamhetsutövaren.

Skyltning

Personkapaciteten för lokaler avsedda för fler än 150 personer ska finnas tydligt skyltad vid huvudingången till lokalen.

Utrymningslarm

Lokaler i Vk2B och 2C ska vara försedda med utrymningslarm, i Vk2B bör utrymningslarmet aktiveras med automatiskt brandlarm. Utrymningslarm i lokaler i Vk2B kan utföras med enbart manuell aktivering i verksamheter med i övrigt låg risk.

Utrymningslarm bör utgöras av talat meddelande, men enklare larm som till exempel ringklocka eller siren kan användas i lokaler i Vk2B med högst 300 personer eller som innehåller biografsalong, teater, hörsal eller liknande.

Belysning och utrymningsskyltar

Samlingslokaler och utrymningsvägar från dessa ska vara försedda med både allmän- och nödbelysning. Trappsteg i samlingslokaler ska vara försedda med nödbelysning.

Utrymningskyltar ska vara genomlysta eller belysta och försedda med nödbelysning.

Tillfälliga avsteg

För lokalens ägare, hyresgäst eller annan verksamhetsutövare kan under vissa omständigheter ett förändrat behov uppstå av att tillfälligt ta in fler personer eller utöva annan verksamhet i lokalen än vad den är avsedd för. I sådant undantagsfall ska en eller flera säkerhetshöjande åtgärder, som kompenserar för den risk som förändringen eller omständigheterna medför, vidtas. Åtgärdsplanen tas fram av verksamhetsutövaren och godkänns av räddningstjänsten. Regler för sådana säkerhetshöjande åtgärder som situationen kräver ska finnas beskrivna i lokalens underlag för det systematiska brandskyddsarbete som skall bedrivas av ägaren eller verksamhetsutövaren.

Senast publicerad:

Senast publicerad: