Eldning

Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Från och med 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall så som ris, kvistar och grenar i trädgården.

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

Det är möjligt att få dispens att förbränna utsorterat trädgårdsavfall om det sker i samband med en offentlig tillställning enligt ordningslagen.

Se nedan för råd och anvisningar vid eldning enligt ordningslagen (ansökan hos polisen krävs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

 • Ha alltid uppsikt över elden!
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2x2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Släckredskap måste finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112!
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
 • Undvik att elda då det blåser.
 • Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark.

Brandriskprognos

Brandriskprognos görs varje morgon mellan 1 maj till 15 september och gäller ett dygn om inte annat anges, läs mer om den här.

Senast publicerad:

Eldningsförbud

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet med all form av eldning i skog och mark. Grillning är dock tillåten i egen trädgård i ändamålsenliga grillar.

Vid eldningsförbud får du:

 • Grilla i en grill i din egen trädgård eller på särskild iordningsställd plats ute i skog och mark.
 • Ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.

Vid eldningsförbud får du inte:

 • Inte använda engångsgrill.
 • Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.
 • Göra upp eld vid vattenbrynet är heller inte tillräckligt säkert.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Senast publicerad: