Brandskydd under byggtid

Under byggtiden kan risken för brand öka markant. Ofta har skyddssystem inte driftsatts och stora mängder brännbart material ligger lagrade i anslutning till byggnaden. Det kan även förekomma arbetsmoment som ökar risken för uppkomst av brand.

Krav gällande brandskydd under byggtid är reglerat i avsnitt 2.3, Allmänt om byggande, i Boverkets Byggregler (BBR). Utrymning måste också kunna ske på ett säkert sätt, enligt BBR, avsnitt 5. Det är byggherren som är ansvarig för att ett skäligt brandskydd efterlevs.

Brandskyddsorganisation och utbildning

För att säkerställa att brandskyddet upprätthålls när byggnation pågår bör en dokumenterad brandskyddsorganisation fastställas. Där ska roller och ansvar framgå. Det bör finnas en brandskyddsansvarig. Den ansvarige ska se till att brandskyddet efterlevs, samt att kontroller och åtgärder genomförs.

Personal som vistas inom byggarbetsplatsen behöver ha erforderlig utbildning kopplat till brandskydd och risker med arbetet. Detta kan införskaffas genom exempelvis teoretisk utbildning och praktiska övningar.

På Brandskyddsföreningens hemsidan finner du mer information om Systematiskt brandskyddsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fysiskt brandskydd

Under uppförandet av en byggnad saknas ofta väsentliga delar i brandskyddet. Detta går inte att komma ifrån, men det finns vissa saker man kan tänka på för att minska riskerna något.

Byggnadstekniskt brandskydd

Under byggtid är ofta brandcellerna väldigt stora, då alla inte färdigställs initialt. För att minska risken för att en brand ska få stor spridning bör brandcellerna färdigställas så snabbt som möjligt. Detta gäller framförallt utrymmen som används som utrymningsvägar, exempelvis trapphus.
Om delar av en byggnad tas i bruk innan hela är färdigställd, eller i en del av en befintlig byggnad renoveras behöver en korrekt utförd brandavskiljning finnas under tiden arbete pågår.

Utrymning

Oftast ska det alltid finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar i en byggnad. Dessa ska alltid vara fria från hinder och brännbart material. De ska även vara uppmärkta med vägledande markeringar så att orientering underlättas. På en byggarbetsplats kan utrymningarna variera i utformning. Då är det viktigt att de uppdateras enligt rådande förhållanden.

Det är viktigt att staket eller andra hinder inte påverkar möjligheten till utrymning från området. Gångstråk utomhus som används vid utrymning ska hållas fria från snö och byggnadsmaterial.

Framkomlighet för räddningstjänsten

I samband med byggnation av verksamheter, villor och flerbostadshus finns det krav på framkomlighet. Detta behövs både för att räddningstjänsten ska kunna hjälpa till vid utrymning men även för att personalen ska ha en bra arbetsmiljö.

Släckutrustning och brandvattenförsörjning

Släckutrustning i form av handbrandsläckare ska finnas utplacerade på byggarbetsplatsen för att snabbt kunna släcka mindre bränder. Avståndet mellan dessa bör inte överstiga 50 meter. Släckutrustningen ska även vara skyltad samt kontrolleras årligen av en behörig besiktningsman.
Vid byggnation ska även brandvattenförsörjningen vara säkerställd gällande placering, flöde och tryck. Hur detta ska utformas presenteras i VAV P83 (en publikation om anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning, utgiven av Svenskt Vatten). Mer om detta går att läsa här.

Brandfarliga- och explosiva varor

Om brandfarlig och/eller explosiva varor hanteras i tillståndspliktiga mängder behöver man ansöka om tillstånd. I tabellen nedan framgår vilka mängder brandfarlig vara man kan hantera utan att behöva tillstånd.

 


Volym (liter)

Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkthögst 60°C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C upp till och med 100°C

Yrkesmässig publik verksamher

Inomhus: 2
Utomhus: 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering

Gasol: 60
Andra gaser: 10

100

100

10 000

 

Här finner ni mer information om hur man söker tillstånd.

Även om mängden brandfarliga och explosiva varor inte uppgår i tillståndspliktiga mängder ska hanteringen följa de regler som finns utifrån lagstiftningen.


Senast publicerad:

Senast publicerad: