Räddningsplats

I samband med större entreprenad kan det bli aktuellt att anlägga räddningsplatser. Nedan presenteras det som behöver uppnås i samband med att en räddningsplats tas i bruk och dess organisation.

Utformning

Räddningsplatsen ska skyltas med standardiserad skylt efter nummer. Nummer bestäms i samråd med räddningstjänsten. Även infartsvägen till räddningsplatsen ska skyltas med standardiserad skylt efter nummer. Denna skylt ska dock kompletteras med en pil in i området. Infartsvägar ska uppnå samma krav som räddningsvägar gällande bärighet, svängradier, lutningar, bredder med mera. Information gällande exakta krav finner ni här.

Själva räddningsplatsen ska uppnå samma krav som uppställningsplatser. Räddningstjänsten ska även kunna nå platsen utan att behöva backa fordonet. Information gällande hur detta uppnås finner ni på samma sida som ovan.

Både infartsvägen och räddningsplatsen måste vinterväghållas.

Skalskyddet (grind) ska vara utformat i samråd med räddningstjänsten. Detta för att vi enkelt ska kunna ta oss till räddningsplatsen i händelse av en olycka.

Befintliga brandposter får ej påverkas av arbetsområdet. Görs detta behöver kompensation göras för att uppnå samma tillgång till brandvatten.

När räddningsplatsen driftsätts ska verksamheten meddela koordinater (sweref 99 TM) till räddningstjänsten som sedan meddelar SOS. SOS koordinatsätter i SOS Alarms system.

Källa: Transportstyrelsen

Obligatoriskt

Räddningsplatsen ska vara välkänd i den egna organisationen. Om personalen talar olika språk ska informationen finnas tillgänglig så alla på arbetsplatsen förstår.

Det ska finnas en kontaktperson som är kontaktbar 24 timmar om dygnet. Detta gäller även om arbete inte pågår. Telefonnummer ska finnas i anslutning till räddningsplatsen.

Verksamheten tar fram ett kort eller insatsplan över arbetsområdet där räddningsplatserna finns inritade. På denna karta ska även infartsvägar finnas med, hur räddningstjänsten kommer in genom grindar, förvaring av brandfarliga eller explosiva varor och övriga risker. Det ska även finnas information om det finns uppställning av farligt gods och om det finns planer kring hur utsläpp och släckvatten tas om hand. I detta kort ska aktuellt telefonnummer finnas till grindar och kontaktpersoner. Planen ska presenteras digitalt för räddningstjänsten och sedan finnas tillgänglig fysiskt vid räddningsplatserna.

Ska räddningsplatsen flyttas eller avvecklas så skall räddningstjänsten kontaktas omgående. Räddningstjänsten tar sedan kontakt med SOS.

Vid larmning

Vid behov av hjälp från ”blåljusorganisationerna” (ambulans, polis och räddningstjänst) så ska räddningsplatsens nummer anges vid 112 samtalet, exempelvis ”Räddningsplats 5”.

Två personer från arbetsplatsen möter upp vid räddningsplatsen, en person ”åker” med första enheten för vägvisning och en person stannar kvar för information och vägvisning för andra anländande fordon.

Senast publicerad:

Senast publicerad: