Placering av containrar och byggbodar

Sopkärl och containrar avsedda för avfallsförvaring är ofta utsatta för bränder. Dessa är ofta placerade nära byggnader och risken är därför stor för brandspridning till byggnaderna. Även byggbodar kan innebära en ökad risk för uppkomst och spridning av brand. Det är viktigt att man vid utplacering tar hänsyn till såväl brandsäkerhet som räddningstjänstens framkomlighet.

Placering

Containrar och byggbodar skall oavsett typ placeras på sådant sätt att räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallad räddningsväg får ej ske. Observera att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav på placering och skyddsavstånd.

Sopkärl

Sopkärl bör enligt råd från Brandskyddsföreningen placeras på sådant sätt att brand i kärlet inte kan spridas till fasad eller takfot. Sopkärl i plast bör helst placeras i speciella obrännbara skåp eller låsas fast på ett säkert avstånd från byggnad. Sopkärl på högst 370 liter bör placeras minst tre meter från fasad. Sopkärl på högst 660 liter bör placeras minst fyra meter från fasad.

Öppen container

Öppen container får ej ställas närmare byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak (exempelvis tak över lastbryggor).

Täckt container

För täckt container finns ej krav på minsta avstånd. Detta förutsätter att containern är helt täckt och låst. Det är ej okej med lock i brännbart material, till exempel plast.

Container kan under dagtid placeras direkt i anslutning till byggnad under förutsättning att den är under uppsikt, oavsett om den är öppen eller täckt. Efter arbetsdagens slut gäller direktiv enligt ovan, alternativt skall containern tömmas på brännbart material.

Byggbod

Byggbodar behöver generellt ha bygglov för att uppföras. Om byggnadsnämnden beslutar att brandskyddsdokumentation behövs ska den tas fram enligt BBR. På grund av detta anser Räddningstjänsten Väst att avstånd mellan byggbodar och andra byggnader ska uppnå ett avstånd på 8 meter. BBR ska likt övriga byggnader följas gällande brandskydd även för byggbodar. Vid avvikelse från brandskydd enligt BBR behöver det vidtas kompenserande åtgärder som verifieras.

Avsteg

Om man kan visa att risk för brandspridning ej förekommer eller att avstånd enligt ovan kan minskas får avsteg göras. Öppen container kan till exempel placeras intill obrännbar fasad såvida byggnaden i övrigt är utformad så att brandspridning via fönster, takfot, ventilationsöppningar eller dylikt inte kan ske.

Senast publicerad:

Senast publicerad: