Brandskyddsdokumentation

Enligt Boverkets byggregler ska en brandskyddsdokumentation upprättas vid ny- om- eller tillbyggnad. Denna dokumentation innehåller information om hur en byggnads brandskydd är utformat.

Vad en brandskyddsdokumentation ska innehålla beror på omfattningen av byggnadtionen, vilka förutsättningarna är för det byggnadstekniska brandskyddet, hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat samt verifiering. Brandskyddet ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS).

Informationen nedan riktar sig framför allt till byggherrar, brandkonsulter och berörda handläggare i Varberg och Falkenbergs kommun. Informationen utgör inte ett komplett underlag för projektering av brandvattenförsörjning. Om oklarheter uppstår ska alltid samråd ske med Räddningstjänsten Väst.

Brandskyddsdokumentation i byggprocessen

Under byggprocessens olika skeden förekommer olika benämningar på brandskyddsdokumentationen. Fram till att en relationshandling upprättas bör enligt Sveriges Brandkonsultförening begreppet brandskyddsbeskrivning användas.

Brandskyddsbeskrivningen utgör dock underlag för övriga projektörer och ett utkast bör tas fram så tidigt som möjligt i byggprocessen. Senast vid byggsamrådet bör en övergripande brandskyddsbeskrivning kunna presenteras. Brandskyddsbeskrivningen ska sedan under projektets gång kompletteras kontinuerligt för att vid färdig byggnad övergå till en brandskyddsdokumentation.

Innehåll

En brandskyddsdokumentation bör enligt Brandskyddsföreningens handbok Brandskyddsdokumentation Beskrivning och dokumentation i byggprocessen innehålla följande rubriker:

 • Inledning
 • Läsanvisningar
 • Beskrivning av projektet
 • Projekteringsförutsättningar
 • Utrymning
 • Värmeproduktion – skydd mot uppkomst av brand
 • Skydd mot brandspridning
 • Bärförmåga vid brand
 • Anordning för brandsläckning och räddningstjänstens insats
 • Luftbehandlingsinstallation
 • Hissar
 • Brandtekniska installationer
 • Styrfunktioner
 • Ritningar
 • Planer för drift och underhåll
 • Bilagor

Nedan ges förslag på vad som bör finnas under respektive rubrik enligt Brandskyddsföreningens handbok.

Inledning

I inledningen bör det finnas uppgifter om vem som upprättat brandskyddsdokumentationen och vilken kompetens denne har, på vems uppdrag brandskyddsdokumentationen är upprättad, uppgifter om egenkontroll, datum och revideringsdatum, vilka byggregler som tillämpats, fastighetsbeteckning, vem som är byggherre.

Läsanvisning

Läsanvisningen bör innehålla uppgifter om dokumentets status, revideringar, ritningsunderlag, uppgiftslämnare.

Beskrivning av projektet

En kort beskrivning av projektet, vilken dimensioneringsmetod som använts.

Projekteringsförutsättningar

Under projekteringsförutsättningar bör det finnas information om vilka krav som finns enligt detaljplan, servitut, räddningstjänstens insatstid, lösningar som förutsätter släcksystem, antal våningar, läge på tomt, byggnadsklass, verksamhetsklass, personantal, särskilda risker, brandbelastning.

Utrymning

Utrymningsavsnittet bör innehålla information om hur det organisatoriska brandskyddet är tänkt att fungera, om utrymning förutsätts ske med hjälp av räddningstjänsten, utrymningsstrategi, vilka utrymmen som utgör utrymningsväg, gångavstånd samt dörrar i utrymningsväg.

Värmeproduktion – skydd mot uppkomst av brand

I avsnittet om värmeproduktion bör information om vilken typ av uppvärmningssystem som används, eventuella eldstäder, rökkanaler, bränsleförråd och särskilda risker finnas.

Skydd mot brandspridning

I detta avsnitt redovisas information om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra brandspridning inom och mellan brandceller och mellan byggnader.

Skydd mot brandspridning inom brandcell

Information om golvbeläggning, rörisoleringsklasser, ytskikt och underlag.

Skydd mot brandspridning mellan brandceller

Information om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra brand- och brandgasspridning mellan brandceller. Till exempel brandcellsindelning, brandklass på dörrar fönster med mera.

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Redovisning av avstånd till annan byggnad, brandväggar, taktäckning med mera.

Bärförmåga vid brand

Beskrivning av bärverk och bärförmåga vid brand.
Anordning för brandsläckning och räddningstjänstens insats
Information om tillgång till brandposter, branddamm och handbrandsläckare. Uppgifter om angreppsvägar för räddningstjänsten, räddningshissar, stigarledningar, räddningsvägar.

Luftbehandlingsinstallationer

Information om vilken typ av ventilationssystem som används och hur det fungerar vid brand.

Hissar

Beskrivning av hisstyper och hur skydd mot brandgasspridning mellan våningsplan och till hisskorg är utformat.

Brandtekniska installationer

Redovisning av uppgifter om brandgasventilation, släcksystem, brand- och utrymningslarm med mera.

Styrfunktioner

I fall med många eller komplicerade styrfunktioner bör en sammanställning av dessa finnas. Det kan till exempel vara styrfunktioner från brandlarm, sprinkler eller styrfunktioner för fläktar eller luckor.

Ritningar

Relevanta ritningar för brandskyddsdokumentationen, till exempel situationsplan, brandritningar, plan- och sektionsritningar.

Planer för drift och underhåll

Planer för drift och underhåll bör redovisas i brandskyddsdokumentationen och bland annat finnas för följande:

 • Luftbehandlingsinstallationer
 • Nödbelysning
 • Allmänbelysning
 • Vägledande markering
 • Brandlarm
 • Utrymningslarm
 • Släcksystem
 • Inomhusbrandposter
 • Stigarledning
 • Brandgasventilation
 • Dörrstängare
 • Räddningshiss
 • Utrymningsplats

Bilagor

Till exempel beräkningar, utredningar, drift- och underhållsplaner, brandskydd under byggtiden.

Senast publicerad:

Senast publicerad: