Säkerhet vid brandfarliga heta arbeten

När man ska svetsa, löda eller något annat där gnistor och värme förekommer är det viktigt att begränsa riskerna som kan starta en brand. Vid brandfarliga heta arbeten finns säkerhetsföreskrifter som ska följas för att undvika att en brand uppstår.

Vad är brandfarliga heta arbeten?

Brandfarliga heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning. Vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats finns regler och säkerhetsföreskrifter som måste följas för att undvika att det börjar brinna.

Exempel på brandfarliga heta arbeten:

  • Svetsning
  • Lödning
  • Takläggning
  • Skärning
  • Annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning

Dessa typer av arbeten förkommer ofta i samband med byggnationer. Brandbelastningen är då vanligtvis högre och risken för brand ökar.

Hur begränsar man risker?

Innan några brandfarliga heta arbeten på den tillfälliga arbetsplatsen får utföras måste arbetet planeras och förebyggande åtgärder vidtas enligt gällande säkerhetsregler (SBF 506:1). All personal som ingår i organisationen vid det brandfarliga heta arbetet måste ha adekvat utbildning och för att arbetet ska få utföras krävs alltid tillstånd.

Organisation vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

  • Tillståndsansvarig – person som utfärdar tillstånd för det brandfarliga heta arbetet på tillfällig arbetsplats
  • Utförare – person som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
  • Brandvakt – person som bevakar vid utförande av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt efterbevakning på minst en timme

Alla i organisationen ska ha genomgått en särskild behörighetsutbildning med godkänt resultat och ha giltigt personcertifikat.

Säkerhetsreglerna, som finns i företagets försäkringsvillkor, ställer förutom krav på organisation och tillstånd även krav på bland annat förebyggande och skadebegränsande åtgärder innan arbetet påbörjas. Ladda ner SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsekvenser vid brand

Konsekvenserna för bränder som orsakas av brandfarliga heta arbeten är många. Människor och egendom kan komma till skada. Försäkringsbolaget kan också reducera ersättningen för skador på egendomen. En brand kan även leda till att man behöver begränsa eller stänga ner byggnationen under en längre tid.

Utbildning och certifiering

Räddningstjänsten Väst är arrangör för Brandskyddsföreningens Heta arbeten® och SVEBRAs Brandfarliga arbeten som ger behörighet att agera tillståndsansvarig, utförare och brandvakt för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Boka din utbildningsplats här.

Senast publicerad:

 

Har du rätt utbildning?

Räddningstjänsten Väst är arrangör för Brandskyddsföreningens Heta arbeten® och SVEBRAs Brandfarliga arbeten som ger behörighet att agera tillståndsansvarig, utförare och brandvakt för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Boka din utbildningsplats här.

Senast publicerad: