Ras och skred

Kraftigt ihållande regn och översvämning ökar risken för ras och skred. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag är det bra om du är uppmärksam på förändringar i slänten och känner till hur du kan minska riskerna.

Ras och skred kan bland annat uppstå när vattennivåerna förändras. När det har varit höga flöden och vattnet sedan börjar sjunka undan igen ökar risken för ras och skred.

Tecken på rasrisk som man bör vara vaksam på är till exempel

  • Träd och stolpar som börjar luta
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken
  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
  • Brott på ledningar och kablar i marken

Bor du nära en slänt mot ett vattendrag finns det ytterligare några saker du bör tänka på:

  • Var uppmärksam på förändringar i slänten. Det kan till exempel handla om träd eller stolpar som börjar luta eller jordstycken som börjar glida.
  • Tippa inte ned trädgårdsavfall i slänten – det kan öka belastningen och kväva växtligheten som håller jorden på plats.
  • Även snöhögar som tippas i slänten kan öka belastningen och smältvattnet från snön kan erodera jorden.
  • Vatten som leds till en slänt kan gräva ut och spola bort jorden. Därför bör marken runt ledningens utlopp skyddas med grus.
  • Tunga föremål som parkerade bilar, schaktmassor och vedhögar kan belasta slänten och öka risken för ras och skred.

Vad har du som privatperson för ansvar?
Ansvaret för frågor kring skred och ras ligger på olika nivåer i samhället.

Den enskilde/du som privatperson har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. I första hand vilar det på den enskilde att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffar eller det finns en överhängande fara för en olycka och den enskilde själv eller med anlitande av någon annan inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa om det framstår som rimligt att samhället ska göra det.

För mer information se MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Länk till annan webbplats.

Läs om varför inträffar skred och ras på MSB hemsida Länk till annan webbplats..

Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats. ger dig mer information om tecken på ras och skred.

Senast publicerad:

Kontakt

Vem kontaktar jag?

Vid tecken på begynnande skred eller ras,
kontakta oss på telefonnummer 010-219 30 00
Är situationen akut — ring 112.

Senast publicerad: