Förvaring i utrymningsvägar

För att utrymning vid eventuell brand ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att utrymningsvägar hålls fria från brännbart material. Dessutom utgör materialet i sig en risk för anlagd brand.

Utrymningsvägar kan utgöras av trapphus eller gemensamma korridorer och ska hållas fria från brännbart material. Förvaring av brännbart material, till exempel barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får inte förekomma. Förvaring av sådant som innehåller väldigt lite brännbart material, till exempel rullatorer, barnvagnschassier och postboxar kan tillåtas så länge vägen ut inte hindras. Vid tveksamheter är det räddningstjänsten som bedömer vad som kan accepteras.

Uppställning av elrullstol eller permobil i trapphus kan vara tillåtet förutsatt att dessa inte påverkar den fria bredden i utrymningsvägen och består av svårantändligt material. Uppställning av elrullstol eller permobil i trapphus bör dock föregås av en bedömning av alternativa uppställningsplatser, till exempel i egen lägenhet eller källar-, vinds-, eller gårdsutrymme.

Laddning av till exempel elrullstol i utrymningsväg kan dock inte tillåtas då de utgör en ökad risk för brand. Utöver problemet med risk för anlagd brand och blockering av utrymningsvägen utgör laddningen i sig en brandrisk. Av dessa anledningar ska laddning ske antingen i den egna lägenheten eller i iordningsställt förråd under följande förutsättningar:

  • Utrymmet ska vara avskilt i gällande brandteknisk klass.
  • Om batteriet vid laddning utvecklar vätgas bör utrymmet vara ventilerat till det fria.
  • Utrymmet bör vara låst (för att förebygga anlagd brand).

Senast publicerad:

Senast publicerad: